293 Sayılı Tebliğ

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, orman koruma ekiplerinin teşkilat yapısı ve çalışma esaslarını, orman suçlarının takibi, suç tutanaklarının tanzimi, arama, elkoyma işlemleri ve suçüstü hali ile idari para cezalarının uygulanması ve orman memurlarının silah taşıma, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, Anayasanın 169 ve 170. Maddeleri, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve bu kanunlara paralel düzenlenen diğer alt mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

(a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

(b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, 

(c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, 

(ç) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı,

(d) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

(e) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

(f) İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 

(g) Sorgu: Şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,

(ğ) Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi,

(h) Suçüstü:

(1) İşlenmekte olan suçu,

(2) Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu,

(3) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu,

(ı) Konut: Sözlük anlamında " insanın yatıp kalktığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgah." olarak tanımlanmıştır.

(i) Kamuya açık olmayan kapalı alan: Herkesin rahatça , izin almaksızın girip çıkamayacağı, umumun istifadesinde olmayan alandır.

(j) Muhafaza altına alma: Kanunun yetki verdiği hallerde yetkili merci önüne çıkarılması gereken kişilerin ilgili kurumlar veya kişilerce teslim alınana kadar sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde ve zorunlu olduğu ölçüde özgürlüklerinin kısıtlanıp alıkonulması,

(k) Koruma altına alma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi ya da delil olabilecek veya müsadereye tâbi olan yahut güvenliğin sağlanması amacıyla, eşyayı zilyedinin kendiliğinden vermesini veya el konulana kadar geçici olarak alıkoymayı ifade eder.

(l) Gece vakti; Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden süredir, (Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Madde: 4)

(m) İşletme Şefliği: Orman işletme şefliğini,

(n) İşletme Müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,

(o) Bölge Müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü,

(ö) Veznen: Ağırlık,

(p) Hacmen: Hacimseli,

İfade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

ORMAN KORUMA EKİPLERİ

MADDE 5- (1) Orman Genel Müdürlüğü, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve diğer ormancılık hizmetlerinin en iyi şekilde yapılabilmesi için; 

(a) Orman Bölge Müdürlüğü,

(b) Orman İşletme Müdürlüğü,

(c) Orman İşletme Şefliği,

(ç) Orman Koruma Ekipleri Ģeklinde teşkilatlanmıştır.

(2) Ormanların korunması, özel resmi kıyafetleri bulunan orman muhafaza memurlarından meydana gelen koruma ekiplerince yerine getirilmektedir. Koruma ekipleri, ormancı teknik elemanlar tarafından yönlendirilmekte, kontrol edilmekte ve gerektiğinde nezaret edilerek koruma faaliyetleri yürütülmektedir.

(3) Orman memurları, 6831 sayılı Orman Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi sıfatını taşırlar.

(4) Orman koruma ekipleri, imkanlar ölçüsünde araç ve gereçle donatılır. Ancak hassas alanlar koruma ekiplerine araç tahsis edilir veya kiralanır. Orman teşkilatında her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlardan, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca ve Orman Genel Müdürlüğünce lüzum görülecek olanlar, Bakanlar Kurulunca seçilecek silahla teçhiz olunurlar. Bu silahlar memurlara orman idaresince demirbaş olarak verilir.

(5) Koruma merkezlerinde orman muhafaza memurlarının ikametlerinin sağlanması için, site halinde yeterli hizmet evlerinin teminine önem ve öncelik verilir.

Orman Koruma Ekiplerinin Teşkilat Yapısı

MADDE 6- (1) Orman işletme müdürlükleri, koruma hizmetlerini yerine getirmek için, orman işletme şeflikleri bünyesinde uygun görülen yerlerde;

(a) Toplu Koruma Ekipleri,

(b) Bölüm Koruma Ekipleri,

(c) Hassas Alanlar Koruma Ekipleri,

(ç) Acil Müdahale Ekibi (ORKUT) olmak üzere dört ayrı ekip halinde teşkilatlanır.

(2) Toplu ve bölüm koruma ekipleri arasında; korunan sahanın büyüklüğü, ekipte çalışan orman muhafaza memuru sayısı dışında, görev, yetki, çalışma şartları ve teşkilatlanma yönünden hiçbir fark bulunmamaktadır.

(3) Hassas alanlar koruma ekipleri ve acil müdahale ekipleri ise; kuruluĢ, teşkilatlanma ve çalışma şartları bakımından toplu ve bölüm koruma ekiplerinden farklılık göstermektedir.

(4) Bir işletme şefliğinde toplu koruma, bölüm koruma ve hassas alanlar koruma ekiplerinden ayrı ayrı birer adet kurulabileceği gibi, gerektiğinde bu ekiplerin her birinden veya herhangi birinden ayrı ayrı birden fazla da kurulabilir.

Toplu Koruma ve Bölüm Koruma Ekipleri

MADDE 7- (1) Toplu koruma ekibi, en az 2 (iki) en çok 7 (yedi) orman muhafaza memurundan meydana gelir. Toplu koruma ekibi tarafından korunacak ormanlık alan en az 2500 hektardır. Gerektiğinde korunacak orman alanı orman işletme şefliğinin tamamındaki ormanlık alanı kapsayabilir. İşletme şefliği ormanlık alanı 2500 hektardan küçük olması halinde ormanların korunması için toplu koruma ekibi kurulabilir.

(2) Bölüm koruma ekibi en az 1 (bir), en çok 2 (iki) orman muhafaza memurundan meydana gelir. Bölüm koruma ekibi tarafından korunacak ormanlık alan en az 500 hektar en fazla 1500 hektardır.

(3) Toplu koruma ekiplerinde koruma sahaları orman işletme şefliği sınırlarını aşamaz. Toplu ve bölüm koruma ekiplerinin sınırlarının tespitinde bölme bütünlüğü korunur.

(4) Toplu ve bölüm koruma ekiplerinin kurulması ve kapatılması orman bölge müdürlüklerince gerçekleştirilir. Bu durum Orman Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

(5) Toplu veya bölüm koruma merkezleri ekiplerin görev sahası içinde kurulur. Bu kuruluşta; ormanlara gözetim, ulaşım ve müdahale için emniyetli ve uygun mesafede olması, mahalde su, elektrik, okul, sağlık, haberleşme gibi zaruri ihtiyaçları giderecek tesis ve kuruluşların bulunması dikkate alınır. Zorunlu hallerde toplu ve bölüm koruma ekip merkezleri, ekip sorumluluk alanı dışında da olabilir.

Toplu ve Bölüm Koruma Ekiplerinin Görevleri, Görevli Orman Muhafaza Memurlarının Donanımı

MADDE 8- (1) Toplu ve bölüm koruma ekiplerinde görevli orman muhafaza memurları, kendilerine teslim edilen ormanlık sahaların, tesislerin ve malzemelerin muhafazasından birlikte ve müteselsilen sorumludurlar.

(2) Toplu ve bölüm koruma ekipleri, ekip başkanı ve diğer görevli orman muhafaza memurlarından oluşur. Toplu ve bölüm koruma ekiplerinde ekip başkanı; performansı yüksek orman muhafaza memurları arasından ilgili orman işletme şefinin teklifi ve orman işletme müdürünün onayı ile belirlenir. Ekip başkanı ekibin yöneticisidir. Ayrıca, orman işletme şefine karşı sorumlu olup, ekibin kayıt ve yazışma işlerini de yürütür.

(3) Orman muhafaza memurları görevli bulundukları koruma ekibi kuruluş merkezinde ikamet ederler.Toplu ve bölüm koruma merkezlerinde idareye ait bina yoksa, koruma hizmetlerinin yürütülmesi için görev yeri olarak idarece uygun görülen yerde idare binası kiralanabilir.

(4) Koruma ekipleri, görevlerini yerine getirmeleri için imkanların elverdiği nispette araç tahsis edilerek gerekli teknik gereçlerle donatılır. Ekibe devamlı araç tahsis edilememesi halinde, haftada en az iki gün ekibi görev mahalline bırakmak ve görev bitiminde almak amacı ile araç tahsis edilir. İdaremiz imkanları ölçüsünde ekipler motosikletle donatılır. 

(5) Ekiplerde görevli orman muhafaza memurlarına demirbaş silah verilir. Ekiplerde görevli orman muhafaza memurlarına verilen demirbaş silah, telsiz ve gerekli teknik donanım ile ilgili eğitim verilir.

(6) Koruma görevini aksatmayacak şekilde toplu ve bölüm koruma ekiplerine veya ekipte görevli muhafaza memurlarına, koruma ekibindeki görevinin yanında diğer ormancılık faaliyetleri (orman ürünleri üretimi faaliyetleri, silvikültür faaliyetleri, kadastro faaliyetleri vb.) ile ilgili görevler de verilebilir.

Toplu ve Bölüm Koruma Ekiplerinin Çalışma Programları

MADDE 9- (1) Toplu ve bölüm koruma ekiplerinin çalışma programları, orman işletme şefleri tarafından bölme sayısı ve alanı, ekipteki memur sayısı, araç durumu ve arazi şartları göz önünde bulundurulmak sureti ile on beşer günlük olarak düzenlenir. Çalışma programları ve bu programlarda yapılacak değişiklikler, işletme şefleri tarafından ekip başkanı zimmetindeki koruma ekibi programlar ve faaliyetler kayıt takip defterine kaydedilir (Ek-1). 

Çalışma programına uygun şekilde kontrol edilemeyen bölmeler sonraki çalışma programlarına öncelikli olarak dahil edilir. 

(2) Aynı veya ayrı orman işletme müdürlüklerine bağlı komşu orman işletme şeflikleri, müdürlüklerinin de müsaadesiyle gerekli hallerde birbirleriyle irtibat kurarak, ekiplerin birlikte koruma ve kontrol yapmak üzere buluşmalarına imkan sağlar.

(3) Çalışma programlarında;

(a) Toplu ve bölüm koruma ekiplerinin tek başına veya komşu ekiplerle birlikte kontrol edeceği ormanlarda seri, bölme, mevkii ve yollar belirtilir.

(b) Kontrolün taşıtla veya yaya olarak yapılacağı belirtilir.

(c) ÇalıĢmaya katılacak orman muhafaza memurlarının ve ekip başkanının ad ve soyadları yazılır.

(ç) Programda çalıĢmalar tarih yazılarak sırasına göre belirtilir. Gerekli görülen diğer hususlar da yazılır.

(d) Ekibin koruduğu orman sahasındaki bölmeler dört ayda en az bir defa, kanunsuz müdahalelerin yoğun olduğu mıntıkalardaki bölmeler ise daha sık kontrol edilecek şekilde düzenlenir. Hava ve arazi şartlarının dört ayda en az bir defa kontrole uygun olmaması halinde bu durum işletme şefi tarafından koruma ekibi programlar ve faaliyetler kayıt takip cetvelindeki, işletme şefinin koruma kontrolü kısmında belirtilerek imzalanır.

(e) Çalışma programlarının kaydedildiği defterlerin sayfaları numaralı ve mühürlü olup devir teslimlere konu edilir. Koruma ekibi programlar ve faaliyetler kayıt takip defterleri arşiv yönetmelik hükümlerine göre saklanır.

Toplu ve Bölüm Koruma Ekiplerinde Çalışma Programlarının Uygulanması

MADDE 10- (1) Orman işletme şefi tarafından düzenlenen koruma ekibi çalışma proğramı ve koruma faaliyetleri kayıt takip defterine kaydedilen çalışma programı, ekibin tamamı tarafından doğrudan veya ekip birkaç gruba ayrılarak uygulanabilir.

(2) Toplu koruma ekiplerinde koruma hizmetinin en az iki orman muhafaza memuru tarafından yapılması esastır. Ancak, muhafaza memuru eksiği olan yerlerde koruma hizmetleri muhafaza memuru sayısı tamamlanıncaya kadar mevcut bir muhafaza memuruyla devam ettirilir.

(3) Toplu koruma ekiplerinin kontrolleri esnasında kanuna aykırı eylemlerin tespiti halinde müştereken suç tutanağı düzenlenir. 

(4) Toplu ve bölüm koruma ekibi çalışma programının uygulaması, program harici yapılan kontroller de ilave edilmek suretiyle ekip başı tarafından günlük olarak defterin ilgili bölümüne kaydedilir. Zaruri olarak çalışma programında değişiklik gerekiyorsa ilgili işletme şefliğine derhal bilgi verilir. 

(5) Ekip tarafından kontrol edilen ormanlarda görülen kanuna aykırı müdahaleler açık bir şekilde seri, bölme, mevki ve miktarlar belirtilerek koruma ekibi çalışma proğramı ve koruma faaliyetleri kayıt takip defterine yazılır.

(6) Çalışma raporuna, koruma çalışmalarının araçla veya yaya olarak yapıldığı yazılır.Ekibe devamlı araç tahsis edilememesi halinde, haftada en az iki gün ekip görev mahalline araçla götürülür ve görev bitiminde belirlenen yerden alınır. Toplu ve bölüm koruma ekiplerine araç verilmesi mümkün olmayan günlerde koruma çalışmaları aksatılmadan yaya olarak yapılır.

(7) Günlük kayıtların muntazam tutulması ile dönem sonunda oluĢan rapor, kontrollere katılan bütün orman muhafaza memurları tarafından ad ve soyadları yazılmak suretiyle imzalanır. İzinli, raporlu veya geçerli bir nedenle koruma faaliyetlerine katılamayan memurlarla ilgili çalışma raporuna şerh düşülür.

(8) Koruma ekiplerinde görevli orman muhafaza memurlarının izinli, raporlu veya yazılı olarak baĢka bir iĢte görevlendirilmeleri sebebiyle koruma faaliyetlerine katılamamaları durumunda bu husus işletme şefince ilgili cetvelin işletme şefi kontrol hanesinde kayıt altına alınır.

(9) Hava ve arazi Ģartlarının olumsuzluğu dolayısıyla dört ayda en az bir defa kontrol yapılamaması halinde bu durum çalışma programı ve koruma faaliyetleri kayıt takip çizelgesinin işletme şefinin koruma kontrolü kısmına işletme şefi tarafından yazılarak imzalanır. Kontrol edilemeyen bölmeler öncelikli olarak kontrol programına alınır.

Toplu ve Bölüm Koruma Ekipleri Çalışmalarının Kontrol Edilmesi

MADDE 11- (1) Orman işletme şefi Tarafından Toplu ve Bölüm Koruma Ekipleri Çalışmalarının Kontrolü:

(a) Toplu ve bölüm koruma ekiplerinin çalışma programlarını uygulayıp uygulamadıkları orman işletme şefi tarafından kontrol edilecektir. Ayda en az iki defa her ekibin çalışma programlarına dahil farklı mıntıkalardaki bölmelerde olmak üzere sondaj mahiyetinde kontrol edilerek fiili duruma uyup uymadığı tespit edilir. Bir işletme şefliğinde ikiden fazla koruma ekibi varsa her ekip işletme şefi tarafından ayda en az bir defa kontrol edilir. 

(b) Kontrol edilen alandaki fiili durum ekip çalışma raporuna uymuyorsa ekip veya ilgili memurlar hakkında inceleme yapılmak üzere durum derhal orman işletme müdürlüğüne bildirilir. Orman işletme müdürlüğü konunun önemine göre inceleme sonuçlanıncaya kadar gerekli idari ve hukuki tedbirleri alır.

(c) Orman işletme şefi ekip Çalışmalarının ilgili defterlere kaydedilmesini, düzenli olarak yapacağı kontrollerle sağlar.

(2) Orman işletme Müdürlüğü Tarafından Toplu ve Bölüm Koruma Ekipleri Çalışmalarının Kontrolü:

(a) Orman işletme müdürü veya görevlendireceği orman işletme müdür yardımcısı veya ormancı teknik eleman, orman işletme şefliklerindeki koruma çalışmalarını; işletme şefliği tarafından kontrol yapıldığı belirtilen bölmelerde ayda en az bir defa olmak üzere dört ayda tüm ekipleri kapsayacak şekilde arazide fiilen sondaj mahiyetinde kontrol eder.

(b) Sondaj mahiyetindeki kontrol sonuçları, alınması gereken tedbirler belirtilmek suretiyle defterin ilgili bölümüne tereddüde yer vermeyecek şekilde kaydedilir. Kontroller sonucu soruşturma açılması gereken hallerin tespitinde durum yazılı olarak orman bölge müdürlüğüne bildirilir.

(3) Orman Bölge Müdürlüğü Tarafından Toplu ve Bölüm Koruma Ekipleri Çalışmalarının Kontrolü:

(a) Orman bölge müdürlüklerinde koruma hizmetlerini kontrol ve koordine etmekle görevli şube müdürleri veya görevlendirilecek teknik personel, işletme müdürlüğü tarafından kontrol edildiği belirtilen bölmeleri sondaj mahiyetinde fiilen kontrol eder. Bu kontroller; işletme müdürlüğü bazında olmak üzere, dört aylık dönemler halinde yılda en az üç defa yapılır.

(b) Kontrol edilen alandaki fiili durum ekip çalışma raporuna uymuyorsa orman bölge müdürlüğü gerekli idari ve hukuki tedbirleri alır.

Toplu ve Bölüm Koruma Ekiplerinin Kuruluş / Kapanış Raporlarının Tanzimi ve Uygulanması

MADDE 12- (1) Toplu ve bölüm koruma kuruluş raporları, ilgili orman işletme şefinin teklifi ve orman işletme müdürünün gerekli görmesi ve teklifi halinde orman bölge müdürünün görevlendireceği ilgili şube müdürü başkanlığında, orman işletme müdürü ile ilgili işletme şefinden oluşan heyet tarafından (Ek-2) deki dizpozisyona uygun olarak hazırlanır ve bölge müdürlüğünün onayı ile yürürlüğe girer. kuruluş raporuna eklenecek harita amenajman planlarında kullanılan 1/25000 ölçekli meşçere haritasındaki bilgi, renk ve işaretleri taşır. Ayrıca haritada, orman koruma ekibi sınır ve merkezleri gösterilir.

(2) Planların yenilenmesi nedeniyle sınırları değişmeyen ancak bölme numaraları değişen toplu ve bölüm koruma ekiplerinin sorumluluk alanlarının yeniden belirlenmesi maksadı ile (Ek-2) deki dispozisyona uygun olarak kuruluş raporları yeniden düzenlenerek güncelleştirilir ve bölge müdürlüğünün onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Toplu ve bölüm koruma ekiplerinin kaldırılması ile ilgili Kapanış raporu, kuruluş/Kapanış Rapor (Ek-2) dispozisyonuna uygun şekilde yapılır.

Hassas Alanlar Koruma Ekipleri

MADDE 13- (1) Ülkemizde uzun yıllardan bu yana teşkilatımız tarafından ormanların kanunsuz müdahalelerden korunması için gerekli mücadele toplu ve bölüm koruma ekiplerince yapılmış, ancak; aşırı göç sebebiyle yerleşim baskısının yoğun, iskan alanlarının yetersiz, arazi rantının yüksek, sanayileşmenin hızlı ve orman ürünlerine olan talebin aşırı olduğu alanlarda mevcut koruma ekipleri yetersiz kalmıĢtır. Bu tür özellik arz eden alanlarda özel koruma tedbirlerinin alınması gerektiğinden hassas alanlar koruma ekiplerinin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

(2) Hassas alanlar koruma ekibi, en az 3(üç) en fazla 5(beş) orman muhafaza memurundan meydana gelir. Hassas alanlar koruma ekibi tarafından korunacak orman sahası 1500 hektar ve üzeri olup ancak bu alan en fazla işletme şefliği sınırıdır.

(3) Hassas alanlar koruma ekip merkezleri, ekiplerin görev sahası içinde kurulur. Bu kuruluşta; ormanlara gözetim, ulaĢım ve müdahale için emniyetli ve uygun mesafede olması,mahalde su, elektrik, okul, sağlık, haberleşme gibi zaruri ihtiyaçları giderecek tesis ve kuruluşların bulunması dikkate alınır. Zorunlu hallerde hassas alanlar koruma ekip merkezleri, ekip sorumluluk alanı dışında da olabilir.

(4) Bölge müdürlüğü genelinde işletme şefliklerinin son beş yıllık suç istatistik bilgilerinin de değerlendirilmesi sonucunda kanun dışı müdahalelerin yoğun olduğu yerler hassas koruma alanları olarak belirlenir. Ormanlara yapılan kanunsuz müdahaleler ile ilgili her yılın sonunda Genel Müdürlükçe düzenlenen “yıllık değerlendirme raporlarındaki” suç oranı ortalaması da hassas koruma alanları belirlenmesinde göz önünde bulundurulur.

(5) Koruma sahaları orman işletme şefliği sınırlarını taşamaz. Hassas alanlar koruma ekiplerinin sınırlarının tespitinde bölme bütünlüğü korunur. Sınırlar tabii veya suni hatlara oturtulur.

(6) Hassas alanlar koruma ekiplerinde görevli orman muhafaza memurlarına orman koruma hizmetleri dışında başka bir görev verilemez. Ancak, bölge müdürlüğü ve orman işletme müdürlüğü hassas alanlar koruma ekiplerini, görevlerini aksatmayacak şekilde ekiplerin görev alanı dışında koruma ve yangın faaliyetlerinde görevlendirebilir.

(7) Hassas alanlar koruma ekiplerinde görevli orman muhafaza memurları, kendilerine teslim edilen orman sahalarının, tesislerin ve malzemelerin muhafazasından birlikte ve müteselsilen sorumludurlar.

(8) Hassas alanlar koruma ekipleri, ekip başkanı ve diğer görevli orman muhafaza memurlarından oluşur. Ekip başkanı; performansı yüksek orman muhafaza memurları arasından ilgili orman işletme şefinin teklifi ve orman işletme müdürünün onayı ile belirlenir. Ekip başkanı ekibin yöneticisidir. Orman işletme şefine karşı sorumlu olup, ekibin kayıt ve yazışma işlerini de yürütür.

(9) Orman muhafaza memurları görevli bulundukları koruma ekibi kuruluş merkezinde ikamet ederler. Hassas alanlar koruma ekiplerinin görev merkezinde idareye ait bina yoksa, koruma hizmetlerinin yürütülmesi için idarece uygun görülen yerde idare binası kiralanır.

(10) Hassas alanlar koruma ekiplerine, görevlerini yerine getirmeleri için araç tahsis edilerek gerekli teknik gereçlerle donatılır. Ekiplerde görevli orman muhafaza memurlarına demirbaş silah verilir. Ekiplerde görevli orman muhafaza memurlarına verilen demirbaş silah, telsiz ve gerekli teknik donanım ile ilgili eğitim verilir.

Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin çalışma Programları

MADDE 14- (1) Hassas alanlar koruma ekipleri, orman işletme şeflerinin hazırlayacakları on beşer günlük çalışma programlarına göre koruma görevlerini yaparlar. Çalışma programları işletme şefleri tarafından ekip başkanındaki koruma ekibi çalışma programı ve koruma faaliyetleri kayıt takip defterine kaydedilir (Ek-1). çalışma programında yapılacak değişiklikler de bu deftere kaydedilir.

(2) Aynı orman işletme müdürlüğüne veya ayrı orman işletme müdürlüklerine bağlı komşu orman işletme Ģeflikleri, ilgili işletme müdürlüklerinin de müsaadesiyle gerekli hallerde birbirleriyle irtibat kurarak, ekiplerin birlikte kontrol yapmak üzere buluşmalarına imkan sağlamak suretiyle, etkili ve uyumlu çalışma programları hazırlanarak uygulanır.

(3) çalışma programlarında;

(a) Hassas alanlar koruma ekiplerinin tek başına veya komşu ekiplerle birlikte kontrol edeceği ormanların seri, bölme no ve mevkileri yazılmak suretiyle belirtilir. 

(b) çalışmaya katılacak orman muhafaza memurlarının ve ekip başkanının ad ve soyadları yazılmak suretiyle belirtilir.

(c) Programda çalışmalar, tarih yazılarak, sırasına göre belirtilir. Gerektiğinde diğer hususlar yazılır.

(ç) çalışma programları, ekibin koruduğu orman sahasındaki bölmelerde ayda en az bir defa, kanunsuz müdahalelerin çok yoğun olduğu mıntıkalardaki bölmelerde ise daha sık kontrol sağlanacak şekilde düzenlenir.

(d) Kayıtlarda kullanılan defterin sayfaları numaralanır ve mühürlenir, bu defter devir teslime konu edilir.

(e) Çalışma programlarının kaydedildiği çalışma programı ve koruma faaliyetleri kayıt takip defterleri sayfaları numaralı ve mühürlü olup, devir teslimlere konu edilir. Hassas alanlar koruma ekibi programlar ve faaliyetler kayıt takip defterleri ArĢiv Yönetmeliği hükümlerine göre saklanır.

Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin çalışma Programlarının Uygulanması

MADDE 15- (1) Orman işletme şefi tarafından düzenlenip koruma ekibi programlar ve faaliyetler kayıt takip defterine kaydedilen çalışma programı ekibin tamamı tarafından doğrudan uygulanır. Hassas alanlar koruma ekiplerinde görevli orman muhafaza memurlarının izinli, raporlu veya yazılı olarak başka bir iĢte görevlendirilmeleri sebebiyle koruma faaliyetlerine katılamamaları durumunda bu husus işletme şefince ilgili cetvelin işletme şefi kontrol hanesinde kayıt altına alınır.

(2) Hassas alanlar koruma ekiplerinin kontrolleri esnasında kanuna aykırı eylemlerin tespiti halinde müştereken suç tutanağı düzenlenir ve koruma ekibi çalışma programı ve koruma faaliyetleri takip defterine kaydedilir. Hassas alanlar koruma ekibi çalışma programının uygulanması, program harici yapılan kontroller de ilave edilmek suretiyle ekip başı tarafından günlük olarak defterin ilgili bölümüne kaydedilir.

(3) Hava ve arazi şartlarının olumsuzluğu dolayısıyla ayda en az bir defa kontrol yapılamaması halinde bu durum çalışma programı ve koruma faaliyetleri kayıt takip çizelgesinin işletme şefinin koruma kontrolü kısmına işletme şefi tarafından yazılarak imzalanır. Kontrol edilemeyen bölmeler öncelikli olarak kontrol programına alınır.

(4) Günlük kayıtların muntazam tutulması ile dönem sonunda oluşan rapor, kontrollere katılan bütün orman muhafaza memurları tarafından ad ve soyadları yazılmak suretiyle imzalanır. Ekip elemanlarından izinli, raporlu veya geçerli bir nedenle koruma faaliyetlerine katılamayan memurlarla ilgili çalışma raporuna şerh düşülür.

(5) Hassas alanlar koruma ekiplerine araç tahsis edilir. Resmi araç tahsis edilememesi halinde araç kiralaması için gerekçe raporu düzenlenerek Orman Genel Müdürlüğünden alınacak izine müteakiben, arazi şartlarına ve çağa uygun teknik ve mekanik donanıma sahip araç kiralaması yapılacak olup, Orman Genel Müdürlüğünce kiralama izni verilmeden vasıta kiralanamaz.

Hassas Alanlar Koruma Ekip Çalışmalarının Kontrolü

MADDE 16- (1) Orman işletme şefi Tarafından Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin Çalışmalarının Kontrolü: Hassas alanlar koruma ekiplerinin çalışmaları orman işletme şefi tarafından ekip bazında ayda en az dört defa ekibin çalışma programlarına dahil bölmelerde sondaj mahiyetinde kontrol edilerek çalışma raporunun fiili duruma uygun olup olmadığı tespit edilir. Orman işletme şefleri, ekip Çalışmalarının ilgili defterlere düzenli olarak kaydedilmesini sağlarlar.

(2) Orman İşletme Müdürleri Tarafından Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin Çalışmalarının Kontrolü: Orman işletme müdürleri hassas alanlar koruma ekiplerinin çalışmalarını, işletme şefliği tarafından kontrol yapıldığı belirtilen bölmelerde her ekip için ayda en az bir defa arazide sondaj mahiyetinde yerine getirir. Kontrol sonucunda alınması gereken tedbirlerde belirtilmek suretiyle işletme müdürü tarafından koruma kontrol defterinin ilgili bölümüne kaydedilir.

(3) Orman Bölge Müdürlüğü Tarafından Hassas Alanlar Koruma Ekiplerinin Çalışmalarının Kontrolü: Bölge müdürlüğü, kontrol görevini ilgili şube müdürlüğü koordinesinde görevlendireceği ormancı teknik elemanlar vasıtasıyla yapar. Bu denetim en az iki ayda bir defa orman işletme müdürünün kontrol ettiği bölmelerde sondaj mahiyetinde gerçekleĢtirilir. Kontrol sonucu koruma kontrol defterinin ilgili bölümüne mevcut durum kaydedilir.

(4) İşletme şefi, işletme müdürü ve bölge müdürlüğünce yapılan kontrollerde fiili duruma uygun olmayan durum tespit edildiğinde gerekli adli ve idari işlemler yapılır.

(5) Orman Genel Müdürlüğü hassas alanlar koruma ekiplerinin çalışmalarında verimliliği artırmak için teknolojik alt yapı oluĢturur, takip ve kontrol sistemini geliştirir.

Hassas Alanlar Koruma Ekipleri kuruluş / Kapanış Raporlarının Düzenlenmesi

MADDE 17- (1) Hassas alanlar koruma ekipleri kuruluş raporları, orman işletme müdürlüğünün gerekli görmesi ve teklifi, orman bölge müdürlüğünün uygun görmesi durumunda; ilgili orman bölge müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili şube müdürü, orman işletme müdürü ile ilgili işletme şefi veya şeflerinden oluşan heyet tarafından hazırlanır. Hazırlanan rapor Genel Müdürlüğün onayına müteakip uygulamaya konulur.

(2) Hassas alanlar koruma ekipleri merkezlerinin kuruluş raporlarının hazırlanmasında örneği ekli dispozisyon (Ek-3) kullanılır. kuruluş raporuna eklenecek harita amenajman planlarında kullanılan 1/25000 ölçekli meşçere haritasındaki bilgi, renk ve işaretleri taşır. Ayrıca haritada, orman koruma ekibi sınır ve merkezleri gösterilir.

(3) Planların yenilenmesi nedeniyle sınırları değişmeyen, ancak bölme numaraları değişen hassas alan koruma ekiplerinin sorumluluk alanlarının belirlenmesi maksadı ile (Ek-3) deki dispozisyona uygun olarak kuruluş raporları orman bölge müdürlüğünce revize edilerek, rapor ve eklerinden birer nüsha merkeze gönderilir.

(4) Hassas alanlar koruma ekiplerinin kuruluş gerekçelerinin ortadan kalkması halinde orman bölge müdürlüğünün teklifi, Orman Genel Müdürlüğünün onayı ile iptal edilir. Ekibin kaldırış raporu, kuruluş / Kapanış Rapor (Ek-3) dispozisyonuna uygun şekilde yapılır.

Acil Müdahale Ekibi (Orkut)

MADDE 18- (1) Ankara Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde ORKUT adı altında kurulur. Orman bölge müdürlüğüne bağlı orman işletme müdürlüklerinin koruma ekiplerinde görevli; sağlıklı, tecrübeli, bilgili, konusuna vakıf, arama kurtarma faaliyetlerine fiziken uygun orman muhafaza memurlarının arasından bölge müdürlüğünce uygun görülenler acil müdahale ekibinde görev alırlar. En az sekiz orman muhafaza memurundan oluşur. Acil müdahale ekibi ihtiyacı olan araç ve gereçlerle donatılır. Görev alanı ülke genelindeki teşkilatımız sorumluluk alanıdır. Acil müdahale ekibi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşkilatımız sorumluluk alanı dahilinde vereceği görevleri, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yerine getirir.

(2) Orman muhafaza memurları görev yönetmeliğinde belirtilen ormanların korunması ile ilgili görevlerin yanında, ülke genelinde teşkilatımız sorumluluk alanı dahilinde oluşan olağanüstü hallerde arama ve kurtarma çalışmalarına katılırlar. Ayrıca Kurumumuzun tanıtımı ile ilgili verilen görevleri de yerine getirirler. 

(3) Acil müdahale ekibinin yapacakları görevlerle ilgili olarak eğitimi, Ankara Orman Bölge Müdürlüğünce sağlanır. Eğitimler ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak yılda en az iki defa yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORMAN SUÇLARININ TAKiBi, SUÇ TUTANAKLARININ TANZiMi

Orman Suçlarının Takibi

MADDE 19- (1) Orman memurları, 6831 sayılı Orman Kanununun 77/1 maddesine göre “Bu kanunda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi sıfatını taşırlar.” hükmüne amirdir. Bu madde ile orman memurları yukarıda açıklandığı şekilde kolluk görevlisi olarak tanımlanmış ise de, 5728 sayılı Kanunun 191. maddesi ile getirilen bu düzenlemenin gerekçesinde “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, adli kolluk ve görevi başlıklı 164. maddesinde adli kolluk olarak tanımlanan güvenlik görevlileri arasında orman muhafaza memurları ve 6831 sayılı Orman Kanununa yollama yapılmaması sebebiyle uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve orman muhafaza memurlarının da bu Kanundan kaynaklanan suçların soruşturmalarında “Kolluk görevlisi” olarak belirlenmesi amacıyla, maddede düzenleme yapılmıştır.” Bu sebeple orman memuru tanımından kolluk görevlisi olan orman muhafaza memurlarının anlaşılması gerekir. Orman suçlarının takibinde orman muhafaza memurları kolluk görevlisi, orman işletme şefleri ise kolluk amiri görevini yürütürler.

(2) Orman Kanununun 79. Maddesi, “Orman memurları, 6831 sayılı Orman Kanununa aykırılık oluşturan fiillere ilişkin delilleri bir tutanakla tespit eder”, 82.nci maddesi “Orman memurları, bu Kanun hükümlerine muhalif hareket edenlerin hüviyetlerini, ikametgahlarını ve suçlarının mahiyetini tespit ile kendileri, suçlu (Şüpheli) ve varsa hazır bulunanlardan en az iki kimseye imzalattıracakları bir zabıt tanzim ederler.” hükmüne amirdir.

(3) Suç zabıt varakaları hem şekil hem de muhteva bakımından resmi evrak sayılırlar. Orman Kanununun 82/4 maddesi gereğince “Bu zabıtlar, hilafı ispat olununcaya kadar muteberdir.” Suç tutanaklarının idarece bastırılmış sıra ve seri numaralı matbu evraklara düzenlenmesi gerekmekle birlikte zorunlu hallerde matbu tutanak bilgilerini içerecek şekilde düz beyaz kağıtlara tanziminde de bir sakınca yoktur.

Suç Tutanağı Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar

MADDE 20- (1) Orman Kanununa aykırı bir eylem söz konusu olduğunda öncelikle görevli ve yetkili Cumhuriyet savcılığına bilgi verilir.

(2) Şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilir. Suç tutanağına eklenen Şüpheli kimlik bilgileri ile ilgili kayıtlar kimlik paylaşım sisteminden temin edilebilir. 

(3) Orman Kanununa aykırı fiillerin tespiti halinde olay mahallinin basit krokisi düzenlenir, gerektiğinde koordinatları da belirtilir.

(4) Suç tutanakları (Ek-4) olay yerinde ve olayın tespiti anında düzenlenir. Düzenlenme tarih ve saati mutlaka belirtilir.

(5) Suç tutanakları üzerinde tahrifat yapılamaz. Zorunlu olarak yapılacak düzeltmeler, ad-soyad belirtilmek suretiyle “Düzeltme tarafımdan yapılmıştır.” ibaresi yazılarak imzalanır.

(6)- Suç tutanağına suçla ilgili olay, şüpheye yer vermeyecek bir şekilde açık ve okunaklı olarak yazılır. Cümleler mümkün olduğunca kısa tutulur, kesin, açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilir.

(7)- Suç tutanakları düzenlenip incelendikten sonra derhal orman işletme şefliğine zimmetle teslim edilir. 

(8)- Suç tutanakları, varsa eksiklikleri giderildikten sonra faili belli olsun yada olmasın, ekleri ile birlikte en kısa zamanda kamu davası açılmak üzere mahalli Cumhuriyet savcılıklarına yazılı olarak gönderilir.

(9)- Matbu suç tutanaklarının bir nüshası mutlaka cilt koçanında muhafaza edilir.

(10)- Suç tutanağına ait ek bilgileri kapsayan rapor düzenlenir.

(11)- Şüphelinin, kendi el yazısıyla “okudum” ibaresini yazarak imzalaması sağlanmalıdır. imzalamadığı taktirde “imzadan imtina etmiştir.” ibaresi yazılmalıdır. Şüphelinin yokluğunda tutulan suç tutanağında, “Şüphelinin imzası” hanesi tamamen boş bırakılır.

(12)- Kolluk birimlerinde görevli personele, suç tutanakları ve tazminat raporlarının düzenlenmesi konusunda işletme müdürlüğü tarafından yılda en az bir kere eğitim verilir.

(13)- Şüphelinin kimliği kimlik paylaşım sisteminden temin edilebilir. Suç ve kabahatin işlendiği yerin orman içi köy olup olmadığı, Şüphelinin kabahatin işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı olup olmadığı, yine kabahatin işlendiği orman içi köyde oturup oturmadığı hususları belirtilir. Şüphelinin halen ikamet ettiği yer yazılır.

(14)- Suç tutanaklarında fiilin işlendiği yer ve ormanın özelliği açıklanır. Ormanın; Muhafaza ormanı, gençleştirme sahası, ağaçlandırma sahası, yanık saha, milli park sahası, koru veya baltalık sahası v.b. kısıtlı alan olup olmadığı belirtilir, ayrıca bu durumla ilgili belgeler tutanağa eklenir. Orman kadastrosu yapılmışsa, fiilin işlendiği yerin orman kadastrosu sınırına göre konumunun gösterildiği basit kroki hazırlanır. Açma ve yerleşme, işgal ve faydalanma, otlatma eylemleri ile ilgili kroki ve örnek raporlar 6.12.1983 gün ve 3756 sayılı tamime göre işletme şefleri tarafından düzenlenerek tutanaklara eklenir. 

Suç Tutanağının Doldurulması ile ilgili Açıklamalar

MADDE 21- (1) Suç tutanağının 1-7 nolu sütunlarında yer alan Şüpheli veya Şüphelilerin kimlik ve ikametgah bilgileri; geçerli kimlik belgesindeki bilgilerden temin edilir. Kimlik belgesinde bulunmayan bilgiler ile ilgili nüfus kimlik paylaşım sisteminden faydalanılır. Geçerli kimlik belgesi bulunmaması halinde köy muhtarı veya azalarından alınacak bilgiler doğrultusunda nüfus kimlik paylaşım sisteminden alınan bilgiler doldurulur.

(2) Suçun türü bölümü (8 nolu sütun): işlenen suç ne ise (Kesme, nakil, bulundurma,açma, otlatma vb.) türü yazılır.

(3) Mülki hudut bakımından suçun işlendiği yer bölümü (9 nolu sütun): Suçun işlendiği yerin mülki olarak hangi yerleşim biriminde kaldığı yazılır. (Köy ise köyün adı, belde, ilçe,veya Şehir merkezi ise mahalle ve merkezin adı yazılır.)

(4) Bölme no bölümü(10 nolu sütun): Suçun işlendiği yer meşçere haritasında hangi bölme no içerisinde kalıyorsa o bölme no adı yazılacak varsa ormanın mahalli adı ilave edilir.

(5) Mevkii ve koordinat bölümü (11 nolu sütun): Suçun işlendiği yerin mevkii adı ve coğrafi koordinatları yazılır.Koordinat değerleri coğrafi koordinat sistemine göre yazılır. 

(6) Alanı bölümü (12 nolu sütun): Tahrip edilen alan miktarı (Kesme, açma, yerleşme ve otlatma suçlarında m² veya dekar olarak.) yazılır.

(7) Niteliği bölümü (13 nolu sütun): Koru, baltalık, koruya tahvil, muhafaza ormanı gibi ormanın teknik olarak tanımı yazılacaktır. Ayrıca milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, ağaçlandırma sahası, mesire yeri, yangın görmüş saha olup olmadığı v.b özelliği varsa ilave edilir.

(8) Elkonulan suç aletlerinin cinsi bölümü (14 nolu sütun): Elkonulan suç aletinin cinsi yazılacaktır.(Balta,motorlu testere,tahra v.b.)

(9) Elkonulan suç aletlerinin adedi bölümü (15 nolu sütun): Elkonulan suç aletinin adedi yazılır.

(10) Elkonulan suç aletlerinin özellikleri bölümü (16 nolu sütun): Elkonulan suç aletinin özellikleri (Eski, yeni, kullanılır durumda olup olmadığı) yazılır.

(11) Elkonulan nakil vasıtalarının cinsi bölümü (17 nolu sütun): Elkonulan canlı veya cansız nakil vasıtalarının cinsi( Kamyon, taksi, kamyonet, merkep, at, katır v.b.) yazılır.

(12) Elkonulan nakil vasıtalarının plaka no bölümü (18 nolu sütun): Elkonulan nakil vasıtasının plaka no‟su yazılır.

(13) Elkonulan nakil vasıtalarının adedi bölümü (19 nolu sütun): Elkonulan canlı veya cansız nakil vasıtasının adedi yazılır.

(14) Elkonulan nakil vasıtalarının modeli bölümü (20 nolu sütun): Nakil vasıtasının modeli yazılır.

(15) Elkonulan nakil vasıtalarının özellikleri bölümü (21 nolu sütun): Elkonulan nakil vasıtalarının özellikleri yazılır. Bu özellikler yazılırken nakil vasıtasının canlı olup olmadığı, eski, yeni ve kullanılır durumda olup olmadığı, motorlu taşıtların trafik tescil belgesiyle üzerindeki motor şase numarası ile araç üzerindeki numaralarının kontrol edilerek suç tutanağına bu numaraların yazılması gerektiği hususlarına dikkat edilir.

(16) Suç konusu emvalin kesim tarihi bölümü (22 nolu sütun): Suçun niteliğinin ve zamanaşımı süresinin tespiti için gerektiğinden, suçun işlendiği tarihin açıkça belirtilir.

(17) Suç konusu emvalin cins ve türü bölümü (23 nolu sütun): Ağaç, tomruk. tel direk, maden direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, yakacak odun, odun kömürü vb. usulsüz olarak temin edilen her türlü orman emvalinin özelliklerini belirtir cins ve nevi yazılır.

(18) Suç konusu emvalin 1,30 çapı bölümü (24 nolu sütun): Suç konusu emvalin 1,30m deki göğüs çapı santimetre (cm) cinsinden yazılır.

(19) Suç konusu emvalin boyu bölümü (25 nolu sütun): Suç konusu emvalin boyu (m) yazılır.

(20) Suç konusu emvalin genişliği bölümü (26 nolu sütun): Suç konusu emvalin genişliği (cm) yazılır.

(21) Suç konusu emvalin kalınlığı bölümü (27 nolu sütun): Suç konusu emvalin kalınlığı (cm) yazılır.

(22) Suç konusu emvalin adedi bölümü (28 nolu sütun): Suç konusu emvalin adedi yazılır.

(23) Suç konusu emvalin ölçü toplamı bölümü (29 nolu sütun): Suç konusu emvalin ölçü toplamı yazılır.(m³, dm³ veya ster/kg olarak)

Suç Tutanaklarının Basımı ve Dağıtımı

MADDE 22- (1) Suç tutanakları orman bölge müdürlüklerince seri ve varak numaraları birbirini takip edecek ve her varağı 4 nüsha olacak şekilde 25‟er varaklık ciltler halinde tebliğdeki örneğe uygun ve kapaklı olarak bastırılır (Ek-5) Bu tebliğe göre bastırılması gereken diğer defter kapak örnekleri de bu örneğe uygun bastırılır. Seri ve varak numaraları verilirken seri numarasından önce ilgili bölge müdürlüğü adı büyük harfle yazılır. 

(2) Suç tutanaklarının basımında cildin son sayfasına, bu tebliğ MADDE 21 de yer alan Suç tutanağının doldurulması ile ilgili açıklamalar eklenir. 

(3) Suç tutanaklarının işletme müdürlüğü bazında tevzii, bölge müdürlüğü taşınır kontrol yetkilisinin maddi sorumluluğunda, ilgili şube müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(4) Tebliğ yürürlüğe girdiği yıl sonu itibariyle kullanımda olan ve kullanılan suç tutanağı ciltleri ilgili işletmesince kullanımdan kaldırılarak arşiv mevzuatına uygun şekilde saklanır. Hiç kullanılmayan suç tutanağı ciltleri imha edilir. imha tutanakları bölge müdürlüğü taşınır kayıt yetkililerince ambarda muhafaza edilir.

(5) Suç tutanağı ciltlerinin yukarıdaki 4.bend uyarınca kullanımdan kaldırılması esnasında ciltlerde, mevcut suç tutanaklarından kaç sayfasının kullanıldığı ve geride kullanılmamış kaç sayfa kaldığı cildin son sayfasına şerh düşülür. 

Orman Kanununa Aykırı Belirli Fiiller ve Bu Fiiller ile ilgili Düzenlenecek Suç Tutanaklarında Dikkat Edilecek Hususlar Dikiliden Ağaç Kesilmesi (Kesme) Suçu

MADDE 23- (1) Dikiliden ağaç kesilmesi halinde ağacın yapacak veya yakacak vasfında olduğu açıkça belirtilir. Yakacaktan kasıt münhasıran yakacak nitelikte emval veren ağaçlardır. 

(2) Dikiliden, yapacak emval veren bir ağaç kesilmiş ise suç tutanağına 1,30 m. deki çapları cm. cinsinden yazılıp kabuklu gövde hacmi buna göre hesaplanır. Kaçak kesime konu ağaç mevcut değil ise; 1.30 çap=dip çapı X 0,8 çap formülü üzerinden hesaplanarak hacimlendirme yapılır. Hacimlendirme amenajman plan verilerine göre düzenlenir.

(3) Yapacak emval üretilebilecek ağaç kesilip yakacağa doğranmışsa, suç dikiliden yapacak vasfında ağaç kesmek suçu olup, buna göre zabıt tanzim edilir. Dikiliden kesilen ağaç yakacak vasıfta ise veya ağaçtan dal kesilmişse ölçü ster olarak suç tutanağına yazılır. Dal kesme neticesi ağaç hayatiyetini kaybetmiş ise ağacın yapacak veya yakacak vasfında olmasına göre suç ağaç kesme eylemi olacağından değerlendirme buna göre yapılır. 

(4) Katran, reçine, çıra, sakız çıkarma fiillerinde bu fiilin işlendiği ağaç adet olarak belirtilir.

(5) Kanuna aykırı fiilin işlendiği tarih yazılır. Bu fiilin işlendiği tarih net olarak tespit edilemediği taktirde, tutanak tarihi baz alınarak tahmini olarak yazılır.

(6) Sarf, bulundurma, kömür yapma gibi tüm fiillerde orman ürününün dikiliden kesildiğinin belirlenmesi halinde, fiil kesme suçu olarak değerlendirilir.

(7) Kesilen ağacın hayatiyetini kaybedip kaybetmediği belirtilir. Çapın en az üçte biri kesilmişse, ibrelilerde dalların en az dörtte üçü kesilmişse yada ağacın tepe sürgünü kesilmişse suç ağaç kesme suçudur.

(8) Birkaç kişi ağaç keser ise her şahıs için ayrı ayrı, kesilen ağaçların kimin kestiği belirlenemez ise, tümü için tek suç tutanağı düzenlenir.

(9) Birden fazla ağaç kesilmesi halinde önceden kesilen ağaçların da aynı Şüpheli tarafından kesildiği kanaati oluşmuşsa, buna ilişkin delil ve emareler düzenlenen tutanakta gösterilir. (ayak izi, kesim biçimi, kesim zamanı, testere izi gibi)

(10) Fidan: Generatif (tohum) ve vejetatif (çelik,sürgün vs.) yöntemlerle elde olunan , değişik yaşlara ve boyutlara sahip bireylerden on bir yaşından ve 8 cm göğüs çapından küçük olan fertlere denir. Göğüs çapı (1.30 metre) 7.9 cm ve daha küçük ağaçların sökülmesi, kesilmesi halinde bunlar için suç zaptı fidan olarak tanzim edilir. Ancak, göğüs çapı 7.9 cm den aşağı olmasına rağmen kuru olan, büyüme enerjisine sahip olmayan, müstakil kök ve gövdesi olmayan, sürgünden gelen şah ve filizler ile on bir yaşından büyük olan fertler fidan sayılmaz.

(11) Ağaç kesme suçlarında kesilen ağacın, ne ile, nereden, ne zaman kesildiği, kesilen ağacın yapacak yada yakacak vasıfta olup olmadığı ve ormanın durumu (muhafaza, milli park, ağaçlandırma vs.) belirtilir.

(12) Kök sökme durumunda, ölçüm hesapları elde edilen emvalin durumuna göre ster/kg/kental olarak yapılır.

(13) Sahipli arazide yapılan izinsiz kesimlerde, Orman Kanununun 116/2 maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır

(14) Bu suçla ilgili 6831 sayılı Orman Kanununun 113 ve 114‟ncü maddeleri gereği tazminat hesaplanır.

Fidan Ekim Sahasını Bozma Suçu

MADDE 24- (1) Tabi veya suni yolla oluşan fidan sahalarındaki tahribat (Otlatma, toprak işleme, örtünün temizlenmesi, toprak temini, atık dökülmesi vb) fidan ekim sahasını bozma suçu kapsamında değerlendirilir. 

(2) Suçun işlendiği tarih (Fidan ekim sahasının bozulma tarihi) yazılır. Fidan ekim sahasının bozulma tarihi net olarak tespit edilemediği taktirde, tutanak tarihi baz alınarak tahmini olarak yazılır.

(3) Fidanların hayatiyetini kaybedip kaybetmediği belirtilir. 

(4) Fidan ekim sahasının bulunduğu ormanın durumu (Muhafaza, milli park, ağaçlandırma vb) belirtilir.

(5) Fidan ekim sahasının ne ile ve nasıl bozulduğu belirtilir, tahrip edilen fidanların sayısı, türü, yaşları vs. belirtilir.

(6) Bozulan sahanın basit krokisi eklenir.

(7) Bu suçla ilgili 6831 sayılı Orman Kanununun 112/B ve 114‟ncü maddeleri gereği tazminat hesaplanır.

Nakil (taşıma) Suçları

MADDE 25- (1) Nakil suçunun oluşabilmesi için emvalin yüklendiği aracın ilk yüklendiği yerden harekete geçerek yol alması gerekir. Aracın hareket halinde iken durdurularak veya nasıl ve ne durumda yakalandığı, emvalin Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen esaslara göre damgaya tabi iken damgasız, nakliye tezkeresine tabi iken nakliye tezkeresiz, faturaya tabi iken faturasız veya sevk irsaliyesiz olan orman emvali olduğu suç tutanağında açıkça belirtilir. Araç hareket halinde değilse, ilk yükleme noktasından ne kadar uzakta yakalandığı belirtilir. Suç nakil vasıtası görüldüğü anda hareket halinde değilse dahi tespit edilebilen ilk yükleme noktasından hareket etmiş olması halinde de nakil suçu işlenmiş olur. (Yargıtay kararı: Nakil aracının müsaderesi için kaçak emvalin yüklenmesi kafi değildir. Emvalin yüklü olduğu aracın harekete geçmesi ve yol almaya da başlamış olması şarttır.)

(2) Suça konu araç kaçırılsa da suç tutanağı tutulur. Takip edilen bir nakil vasıtasının 

kaçak orman emvali taşıdığı anlaşılır ve vasıta kaçarsa bu durum tutanakla tespit edilir, elkoyma ve müsadereye konu edilmesi için Cumhuriyet savcılığına gönderilir.

(3) Nakledilen orman emvalinin kaçak olup olmadığı, nereden ve nasıl temin edildiği sorulur ve araştırılır.

(4) Şüphelinin ormandan temin ettiği kaçak emvali naklettiği güzergah ayrıntılı olarak belirtilir.

(5) Canlı ve cansız nakil vasıtaları ile yapılan nakliyatlarda vasıtaların hareket halinde olup olmadığı ve gidiş yönü belirtilir.

(6) Kaçak orman emvali yüklü vasıta durmadan geçip gider ve orman idaresi de bu vasıtayı takip ettiğinde emvalin boşaltılmış olarak, emvali ve vasıtayı yakalamışsa kaçak emval ile suç nakil vasıtasının ilişkilerini, emvalin bu araçla taşındığına dair tüm delil ve emarelerin açıkça belirtilerek tutanağa bağlanıp elkoyma ve müsadereye konu edilmesi için Cumhuriyet savcılığına gönderilir. 

(7) Nakliye tezkereli emval içine ormandan Şüpheli tarafından kaçak olarak temin edildiği anlaşılan emval karıştırılmışsa, kaçak emvalin miktarına bakılmaksızın nakletme suçu oluşur.

(8) 6831 sayılı Kanunun 41/4 maddesinde belirtilen ve kaçak sayılmayan, nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesi veya faturada yazılı miktardan hacmen yüzde on veznen yüzde on beş olan fazlalık, orman depolarında yüklenen emvali ve menşei kaçak olmayan emvali kapsamaktadır. Bu fazlalık için nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesi veya faturada yazılı satış bedeli üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde on fazlası alınarak serbest bırakılır. Bu fazlalığı aşan miktar söz konusu ise bütün fazlalığa şamil olmak üzere (Nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesi veya faturada belirtilen miktarın üzerindeki fazlalığın tamamı) kaçak sayılarak nakletme suçu ile ilgili olarak işlem yapılır.

Bulundurma Suçları

MADDE 26- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 108. maddesi kaçak orman emvalinin bulundurulmasını suç saymıştır.

(2) Kaçak emvalin bulunduğu yer; ev, iş yeri, atölye, kapı önü veya içeride mi olduğu tespit edilir. Basit bir kroki üzerinde gösterilir. Emval cins, adet, vasıf ve ölçüm olarak kaydedilir.

(3) Şüpheli, kaçak emvalin bulunduğu yerin sahibi, kiracısı veya işleticisi olabilir. iş yerinde çalışanlar için zabıt düzenlenmez.

(4) Kaçak emvalin sahibi başka, yakalandığı yerin sahibi başka kişi ise suç tutanağı her ikisi adına düzenlenir. Kaçak emvalin sahibi eylemine göre ağaç kesme ve/veya nakletme suçunu, emvalin yakalandığı yerin sahibi ise emvalin sahibi olmadığından 108. maddede yer alan bulundurma suçunu işleyeceğinden, her ikisi adına düzenlenecek olan suç tutanağında anılan durumun ve farklı suçları işlediklerinin ayrıca ve açıkça belirtilmesi gerekir.

(5) Suça konu mamul yada yarı mamul emvalin zayiat yüzdesi tespit edilir.

(6) Kaçak emvalin Şüpheli tarafından dikiliden bizzat kesildiği, yada enkazdan temin edildiği yada satın alındığı gibi temin şekli tespit edilir. Kaçak emvalin temin ediliş şekline göre suç zabtı tanzim edilir.

(7) Kaçak emvalin bulunduğu yere, o yerin sahibinin haberi olmadan başkalarının kaçak emvali koyup koyamayacağı belirtilir. (Örneğin, kapısının önüne yıkılmış kaçak orman emvalini evine girip çıkarken veya pencereden bakmakla görebileceği gibi).

(8) Bulundurma suçları ile ilgili tanzim edilen suç tutanaklarına varsa arama ve elkoyma işlemlerine ait tutanaklarda eklenir. 

(9) Suç zabtında sanığın “orman ürünü ticareti ile uğraşıp uğraşmadığı” belirtilmelidir. 

Bu cezayı ağırlaştıran sebeptir.

Kullanma (Sarf) Suçları

MADDE 27- (1) Kaçak orman emvalini nerede ve ne için olursa olsun kullanmak suçtur. Kullanılan emvalin kaçak olup olmadığı, nereden ve nasıl temin edildiği sorulur ve araştırılır.

(2) Kaçak emvallerin mevcut durumları, adet, cins, boyut, hacim, vasıf ve kesim tarihleri yazılır.

(3) Kullanılan kaçak emvallerin ormandan bizzat Şüpheli tarafından kesilerek mi, devriklerden mi veya satın alınarak mı vs. temin edildiği araştırılıp yazılır.

(4) Kullanılan kaçak emvallerin yuvarlak mı yoksa mamul hale getirilerek mi (Nacak ile yontularak, motorlu testere veya şeritte biçilerek mi) kullanıldığı belirtilir.

(5) Kullanılan emvallerin sabitlenip sabitlenmediği belirtilir. Suç konusu emvaller çakılı ise bu sebepten el konulamadığı belirtilir.

(6) Suç konusu emvaller biçilerek veya yontularak kullanılmışsa suç zaptında bu emvallerin ne kadar gayri mamul emvalden temin edilebileceği belirtilir.

(7) Kaçak orman emvali kullananın “her türlü orman ürün ticareti ile uğraşanlarla, kar maksadı ile aldıkları orman mallarını her ne şekilde olursa olsun alet ve eşya haline dönüştürdükten sonra satan” biri olup olmadığı belirtilir.

(8) Sarf edilen emval dikiliden kesilmişse tazminatı gayri mamul emval hacmine göre mahalli rayiç üzerinden, eğer devriklerden temin edilmişse gayri mamul emval hacmine göre gerçek zarar üzerinden yapılır.

Zati ve Müşterek ihtiyaçlar ile ilgili Suçlar

MADDE 28- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 98‟nci maddesine göre, köylülere verilen yapacak ve yakacak zati ihtiyaçları ile köy müşterek ihtiyaçları için verilen yapacak orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranlar, bunları veriliş gayesine uygun kullanmayanlar hakkında suç tutanağı tanzim edilir ve Cumhuriyet savcılığına gönderilir.

(2) Orman Kanununun 31, 32 ve 33 ncü madde hükümlerine göre verilen zati ihtiyaçların kullanıldıktan sonra da elden çıkarılması, yerinde ve veriliş gayesine uygun kullanılmaması kapsamında değerlendirileceğinden bu hususta da suç zaptı düzenleyerek Cumhuriyet savcılığına gönderilir. 

Açma Suçları

MADDE 29- (1) Açma suçu, orman örtüsünün kaldırılmasıdır. Açılan alanda kesilen ağaç varsa miktarı adet, metreküp veya ster olarak belirtilir. Toprağın üretim gücünden yararlanma amacıyla orman diri örtüsünü yok edilmesi tarla açma suçunu oluşturur. Açma eylemine konu örtü temizliği diri örtü temizliğidir. 

(2) Toprak yüzeyindeki kurumuş ibre ve orman artıklarından oluşan ölü örtüyü temizleyerek yeri süren sanığın eylemi işgal suçunu oluşturur. (Yar.3 C.D. 22.01.1992 tarih ve 91/12366-795sy içtihat.)

(3) Orman açılmış, sürülmüş, ekilmiş ve sonra terk edilmişse böyle bir açmaya kısa zamanda orman örtüsü gelecektir. Bu şekilde eski açma olduğu halde orman örtüsü gelmiş bir yerin tekrar açılması açma suçuna girer, işgal ve faydalanma suçu değildir. Kökleme yapılmışsa kökler ster/kg/kental olarak tespit edilir.

(4) Orman içerisinde ağaç olmayan açıklıklar için suç tutanaklarına “orman boşluğu” ifadesi yazılmaz. Eğer otsu diri örtü dahi varsa ağaçlandırma giderine konu edilir.

(5) Açma suçlarına ait suç tutanaklarında açma sahasının yeri, mevkii, koordinatları ve yüzölçümü belirtilir. Tutanağa basit bir kroki eklenir.

(6) Açma suçları ve dikiliden emval kesme suçlarında, kesinleşmiş orman tahdidi içinde kalan yerlerde suç işlenen mevkiin orman tahdidi haritasında yeri işaretlenir.

(7) Kesinleşmiş orman tahdidi bulunmayan yerlerde de, amenajman haritası ve memleket haritasında suç işlenen yer işaretlenir. Cumhuriyet Savcılığına gönderilecek evraka eklenir. 

(8) Açma suçlarında öncelikle açma suçunun yeri, yüzölçümü-açmanın şekli (ağaç keserek mi? traşlayarak mı? sürülerek mi?) varsa tahribat miktarı suç tutanağına açıkça yazılır.

(9) Açmaya konu yerde ağaç olmasa dahi Şüphelinin eyleminden önceki örtü durumu açıkça yazılır. Orman örtüsü olarak sadece ağaç ve ağaççıkları kabul etmemek gerekir. 

İşgal ve Faydalanma Suçu

MADDE 30- (1) Açma suçu dışında ormanlık alanlardaki usulsüz faydalanma eylemleri, işgal ve faydalanma suçunu oluşturur (bina ve ağıl yapmak, su hattı geçirmek vs.).

(2) Orman içine kaçak olarak yapılan binalar, ekilen mahsuller ve kullanılan suç aletlerine usulüne uygun olarak elkonulur. 

(3) Özellikle ekip dikmek amacı ile işgal ve faydalanmaya konu olan yerlerin her ekim döneminde periyodik olarak yeniden kullanıp kullanmadığı kontrol edilmelidir. Eylem devam ettiği taktirde önceki suç tutanağından da bahisle yeni bir suç tutanağı tanzim edilir.

(4) işgal konusu yerde bulunan tesis ve tesis niteliğindeki ağaçların yaşı, sayısı, türü ayrıntılı olarak belirtilerek basit krokide yerleri işaretlenir.

(5) Kullanıma devam edilen yerlerde açma eylemi, eylem tarihinden itibaren dava açılmaksızın sekiz (01.06.2005 tarihinden önce işlenen suçlarda beş) yılın geçmiş olması nedeniyle zamanaşımına uğramışsa açma eylemi işgal suçuna dönüşür.

(6) Eski açma yapılan yerde örtü meydana gelmişse bu örtünün yok edilmesiyle işgal ve faydalanma değil, yeniden açma suçu oluşur. Yeni açma suçu oluştuğundan bu yere ağaçlandırma gideri için tazminat hesaplaması yapılır. 

(7) işgal ve faydalanma suçunun, yanmış orman sahalarında yada kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içerisinde işlenmesi halinde buna ilişkin belgeler suç tutanağına eklenir.

(8) Toprak yüzeyindeki kurumuş ibre ve çürümüş orman artıklarından oluşan ölü örtüyü temizleyerek yeri süren sanığın eylemi işgal suçunu oluşturur.

Otlatma Kabahati

MADDE 31- (1) Orman Kanununun 95‟nci maddesi uyarınca ormanlara izinsiz olarak hayvan sokanlarla ormanlara başıboş hayvan bırakanlara verilecek para cezası, Kabahatler Kanunu gereği idari yaptırım olarak nitelendirilmiş ve idari para cezası olarak belirtilmiştir. Bu madde gereği verilecek idari para cezaları hayvan başına arttırıldığı için nispi para cezasıdır.

(2) Hayvan cinsi ve adedi kesin olarak yazılır. Fiile konu küçük baş hayvan kıl keçisi ise bu husus özellikle belirtilir.

(3) Otlatma fiili ile varsa ormana verilen zarar açık olarak yazılır ve zarar gören orman sahası ölçülerek miktarı belirlenir. Örtü tahribatı yapılmışsa ağaçlandırma gider tazminat hesaplaması yapılır.

(4) Zarar gören fidanların cins, tür, yaş ve adedi tespit edilir. Tepe sürgünü tahrip edilmiş fertler de hayatiyetini kaybetmiş fertler gibi değerlendirilerek tutanağa yazılır. 6831 sayılı Orman Kanununun 112‟nci maddesi uyarınca fidan zararı hesaplanır. Ayrıca 114‟nci maddeye göre ağaçlandırma tazminatı hesaplanır.

(5) Kabahat sayılan bir eylemden dolayı da, Kabahatler Kanununun 8/2. maddesi uyarınca “… Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir…” hükmü bulunduğundan, çobanla birlikte sürü sahibi adına tutanak düzenlenir. 

(6) 15 yaşından küçük çobanlara idari para cezası uygulanamaz. Ancak idare şahsi hakkı olan tazminatlar açısından velisi yada vasisine tebligat yapılır. 

(7) 15-18 yaşı arasındaki Şüpheliler hakkında idari para cezası uygulanır, ancak tazminat yönünden velisi yada vasisine tebligat yapılır. 

(8) Hayvan otlatılan sahanın orman durumu (Muhafaza ormanı, gençleştirme sahası, ağaçlandırma sahası, yanık saha, milli park sahası vb.) suç zaptında belirtilir. 

(9) Sahanın basit krokisi eklenerek, zarar gören orman alanı ölçülüp miktarı belirtilir.

(10) Birkaç sürü birlikte otluyorsa, her çobanın otlattığı hayvan adedi ayrı ayrı cins ve tür olarak yazılmalıdır. Her çobana (Hayvan sahibi ile birlikte ) ayrı suç tutanağı tanzim edilmelidir. Ancak hayvanlar ayırt edilemiyor ve çobanlarda kendi hayvanlarını söylemiyorsa suç tutanağı tek olarak ve hepsi adına tanzim edilir.

(11) Otlatma sonucunda fidan zararı varsa suçun vasfı 6831 sayılı Orman Kanununun maddesi kapsamında kalacağından suç tutanağı savcılığa gönderilir.

Avlanma Suç ve Kabahatleri

MADDE 32- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 14/d maddesi “Ormanlardaki göl, gölet, baraj, derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak sureti ile avlanmak yasaktır.” hükmüne amirdir. Ayrıca 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 6 ncı maddesi ile de yasak avlanma şekilleri belirlenmiştir.

(2) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20‟nci maddesi “Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av suç ve kabahatlerinin takibi bu Kanunun 19 ncu maddesi kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünce yapılır.” düzenlemesi hükmüne amirdir.

(3) Avlanma suç ve kabahatleri ile ilgili suç tutanaklarında şu hususlara yer verilmelidir:

(a) Avlanan kişinin av tezkeresi ve avlanma izin belgesinin olup olmadığı,

(b) Tezkeresiz ve izinsiz avlanan kişinin hangi usulle avlandığı veya avlanmaya çalıştığı,

(c) Avın üzerindeki emarelerin neler olduğu, ne şekilde ve ne zaman avlandığı,

(ç) Merkez Av Komisyonu Kararındaki yasaklanan usul ve esaslara uyup uymadığı,

(d) Hangi hayvanın kaç adet avlandığı, avın hangi araç ve gereçlerle yapıldığı,

(e) Geceleyin araç ile far avı yapılmışsa, araç ve fiilde kullanılan aleti (tüfek, tabanca vs.) kullananın kimliklerinin ayrı ayrı tespiti ile fiile ne şekilde iştirak ettikleri suç zaptında anlatılır.

(f) Avlandığı orman, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununun 20‟nci maddesi kapsamına giren yerlerden olup olmadığı,

(g) Avlanılan saha merkez, il ve ilçe av komisyon kararlarına göre yasaklanmış veya serbest sahalardan olup olmadığı,

(ğ) Avlanılan sahanın orman sahası içinde olup olmadığı belirtilir. Bu konuda düzenlenen suç zaptına, olay yeri işlenmiş meşçere haritası eklenir.

(4) Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçlarında da yaptırım olarak para cezaları öngörüldüğünden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, Kara Avcılığı Kanununa muhalefet edenler Kabahatler Kanunu gereğince cezalandırılır. 

(5) Kara Avcılığı Kanununun 21/2. maddesi uyarınca av ve yaban hayvanların beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenlere ve 24/2. maddesi uyarınca zehirle avlananlara hapis ve adli para cezası verileceği öngörülmüştür. Bu maddelere aykırı davranışlarda suç tutanağı düzenlendikten sonra, Şüpheliler hakkında kamu davası açılmak üzere evrak Cumhuriyet savcılığına gönderilir.

(6) Kara Avcılığı Kanununun, zehirle avlanma ile ilgili 21/2 ve 24/2. maddeleri dışında kalan yasak fiillerde, failler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca, idari yaptırım karar ve tutanağı düzenlenerek, kabahatin işlenmesinde kullanılan aletler ve av vasıtalarının mülkiyetinin kamuya geçirilmesi Mülki Amirlikçe, idari para cezası ise kabahatlerin takibini idaremize bıraktığı durumlarda, aksine hüküm bulunmadıkça idari yaptırım kararları orman işletme şefi tarafından verilir.

Orman Yangını Suçları

MADDE 33- (1) Orman Yangını suçları 6831 sayılı Orman Kanununun 76/b-c-d fıkralarında düzenlenmiştir. Bu maddeye aykırı hareket edenlerin aynı Kanunun 110.maddesinde ne şekilde cezalandırılacakları belirtilmiştir. 

(2) Orman yangını suçu ile ilgili suç tutanaklarında dikkat edilecek hususlar;

(a) Orman yangının nerede ve nasıl olduğu,39

(b) Yangının başlangıç noktasının neresi olduğu,

(c) Yangının çıkış sebebinin ne olduğu,

(ç) Kasten, dikkatsizlik veya tedbirsizlikten çıkıp çıkmadığı,

(d) Yanan sahanın alanı,

(e) Yanan sahadaki ağaçların cinsi ve gelişim çağlarının ne olduğu, 

(f) Yanan sahanın, muhafaza ormanı, milli park vb. orman rejimine alınan yerlerden veya ağaçlandırma sahası olup olmadığı belirtilir,

(g) Yanan ağaçların ölçümleri yapılıp tutanağa yazılır,

(ğ) Fidanların yanması halinde bunların tespitleri yapılır,

(h) Eğer yangın istihsal sahasında çıkmışsa, yangın dolayısı ile yanan orman emvali cins, tür, sınıf, boy belirtilerek suç tutanağına geçirilir,

(ı) Yanan sahanın krokisi çizilir. Yangının çıkış yeri ve devam ettiği yön krokide gösterilir.

Kömür Yapma Fiili

MADDE 34- (1) Kömür yapma fiilinde kömür kaçırılmış fakat kesilen ağaçlar belli ise, bu kesilen ağaçların yakacak veya yapacak vasfına göre hesapları yapılarak bu ağaçlardan elde edilecek kömür miktarı bulunur.

(2) Kömür yapma işlemi tamamlanmış ise fiil meydana gelmiştir. Henüz ateşleme safhasında yakalanmışsa fiil teşebbüs halinde kalmış demektir. Bu olaylar detaylı şekilde suç tutanaklarına yazılır.

(3) Ayrıca kömür yapma fiilinin orman içinde olup olmadığı, orman dışında ise ormana mesafesi suç tutanağına yazılır.

(4) Dikiliden ağaç kesilerek kömür yapılması fiili 91/1‟nci madde kapsamında değerlendirilir.

İzinsiz Maden Ocağı Açma Suçları

MADDE 35- (1) Ormanlarda izin alınmadan açılan maden ocakları idarece kapatılır. Çıkarılan madenler ve her türlü tesisler ile alet, edevat ve nakil vasıtalarına el konulur. El konulan malların müsaderesi talep edilir. 

(2) izinsiz maden ocağı açma ve işletme suçlarında ayrıca ağaç kesilmiş ise bu husus suç tutanağında özellikle belirtilir.

(3) izinsiz maden ocağı açma ve işletme suçlarında başkaca zarar husule gelmiş ise, bu zarar ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde dava açmak suretiyle tazmin ettirilir. 

(4) izin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece kendilerine veya temsilcilerine tebliğ dilecek tedbirlere riayet etmezler ise, idari para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar işletilmekten alıkonulur.

(5) Suç tutanaklarında, suça konu maden ocaklarının kuruluş aşamasının hangi safhada ve hangi maden cinsi olduğu belirtilir.

(6) Kanun hükümlerine göre verilen ruhsat veya izin belgesindeki sürenin dolmasına rağmen, maden ocağı işletmeye devam edenler yada izin verilen alandaki sınırı aşanlar hakkında da düzenlenecek tutanakta bu durum açıkça belirtilir.

(7) Sahanın krokisi suç tutanağına eklenir.

İzinsiz Tesis Kurma Suçları

MADDE 36- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 18‟nci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve şeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92‟nci madde kapsamı dışında kalan taş, kömür, toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerini orman sınırları içinde izinsiz kuranlar hakkında suç tutanağı tanzim edilerek Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Bu tesislerin işletilmesi men edilerek, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsaderesi talep edilir.

(2) Yukarıdaki paragrafta belirtilen fiilleri orman sınırları dışında işleyenlere idari para cezası verilir. Ayrıca bunların işletilmesi yasaklanır.

(3) Bu eylemlerden birinin işlenmesi esnasında ayrıca ağaç kesilmişse bu husus suç tutanağında özellikle belirtilir.

(4) izinsiz kurulan ve açılan tesis ve ocaklara tutulacak suç tutanaklarında tesis ve ocağın, orman içinde olup olmadığı, ormana olan mesafesi, ormana bir zarar verip vermediği belirtilir. Tesisin yeri kroki de belirtilir. Tesis ve ocağın açıldığı ormanın, muhafaza ormanı, baraj havzası, yanık saha, ağaçlandırma sahası vb. olup olmadığı belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NA AYKIRI FİİLLERDE TAZMİNAT HESAPLARI

Tazminatlar 

MADDE 37- (1) Herhangi bir fiil sonucu diğer kişilerin mal varlığında kendi rıza ve iradesi dışında meydana getirilen eksilme, yok olma veya değer kaybının parasal karşılık olarak giderilmesi için fiili işleyen kişiye yükletilen edimdir. Tazminatta genel kural yalnızca zararın giderilmesi ile sınırlı olması, bunu aşmamasıdır.

(2) 6831 sayılı Orman Kanununda; bu kanunda yasak edilen fiilleri işleyenlere özel tazminatlar yüklenmesi öngörülmüştür. Orman Kanununun 112,113 ve 114‟nci maddeleri uyarınca idaremiz tazminat talep eder. 6831 sayılı Orman Kanununun 112,113 ve 114‟ncimaddeleri gereğince açılacak tazminata ve ağaçlandırma giderine ilişkin davalar hukuk mahkemelerinde görülür, bu davalarda orman idaresi harçtan muaftır. Tazminatların hesaplanma tarzına geçmeden önce bu konuda yerleşik bazı Yargıtay kararları aşağıda belirtilmiştir.

(a) Fidan kesmede tazminat 112‟nci maddeye göre gerçek değer üzerinden hesaplanarak hükmolunur.

(b) Mamul emvalde değer kaybı olup olmadığı araştırılarak, sonucuna göre gerçek zarar tazminatına hükmolunur.

(c) Tomruk odun haline dönüştürülmekle değer kaybettiğinden, belirlenecek tazminata hükmolunur.

(ç) Emvalin zoralımına karar verilse dahi dikiliden ağaç kesmede rayiç değer üzerinden tazminata hükmolunur.

(d) işgal olunan sahada tahribat yoksa ağaçlandırma gideri gerekmez.

(e) Tıraşlama suretiyle tahrip olunan alan için ağaçlandırma gideri hükmolunur. Köklerin tekrar sürgün vermekte olması sonucu etkilemez.

(f) Ağaçlandırma gideri açma tarihindeki cetvele göre hesaplanarak hükmedilir.

(g) Kesilen ağacın arazi üzerinde kaplayacağı alan hesaplanarak ağaçlandırma gideri tayin olunur.

112. Madde Gereğince Yapılacak Tazminat Hesaplamaları

MADDE 38- (1) Dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki her türlü eylemler sonucu oluşan zararlarda tazminatlar bu madde gereğince hesaplanır. Bu maddede ön görülen tazminat gerçek zararı esas alır. Orman yakılması, fidanların kesilmesi veya imhası, gaz emisyonlarının yayılması ile oluşan asli ve tali ürün kayıpları vb. zararlar bu maddeye göre hesaplanır. Ele geçirilen orman emvalinin dikiliden kesildiğinin kanıtlanamamış olması ve bilime ve tekniğe aykırı bir işleme tabi tutulmadan değer kaybına uğramaksızın elkonulması durumunda herhangi bir tazminat istenilemez.

(2) Elkonulan emvalde emval sarf edilmiş ise gerçek zarara göre tazminat, emvalin boyutlarına göre miktarı hesaplanır. Kısmen veya tamamen imal edilmiş ise verim yüzdesi göz önünde bulundurularak karşılığı olan gayrı mamul emval miktarı bulunur. 112‟nci madde son fıkrası gereği yayınlanan listedeki fiyatlardan tazminata hükmolunur.

(3) El konulan emvalin usulüne aykırı şekilde kesilmesi, biçilmesi sonucu bir miktar kayba uğraması durumunda tazminat hesabında, öncelikle el konulan emvalin elde edilmesindeki zayiat oranı dikkate alınarak karşılığı gayrı mamul emval miktarı bulunur. Bu miktar mamul veya yarı mamul emvalin elde edilmesi için normal zayiatla kullanılması gereken gayrı mamul emval miktarı hesaplanır. iki sonuç arasındaki fark zayi olan, bu nedenle tazminata konu edilmesi gereken emval miktarını verir.

(4) Kömür yapma fiillerinde tazminat hesabı: Bu durumda ilk yapılacak işlem kömürde kullanılan odunların elde edilme biçiminin saptanmasıdır. Dikiliden ağaç kesilmesi suretiyle kömür elde edildi ise kullanılan ağaçların rayiç bedeli üzerinden tazminat hesaplaması yapılır. Fidan kesilmesi sureti ile kömür yapıldı ise 112/B maddesine göre fidan bedelinin bir misli fazlasıyla tazminat hesaplanır. Yukarıda belirtilenler dışında ormandan kaçak olarak tedarik edilen materyalden kömür yapıldığı takdirde, tazminat hesaplanması için;

(a) Var ise kömür yapımında kullanılan endüstriyel odun yüzdesi belirlenir. 

(b) Toplam gayri mamul emval miktarı ster/kg/kental olarak belirtilir.

(c) Gayri mamul emval miktarı içindeki endüstriyel odun miktarı saptanır. ilan edilen liste ile karşılaştırılarak kullanılan odunun tutarı hesaplanır. 

(ç) Elkonulan kömürün bedeli ile karşılaştırıldığında ortaya çıkacak menfi fark tazminat bedelidir.

(d) Torluğun hacmi torluğun geometrik şekline göre hesaplanır.

(e) Henüz yakılmamış torluklarda ele gecen emvalle ilgili tazminat gerçek miktar üzerinden hesaplanır.

Orman Yangınlarında Tazminat Hesabı

MADDE 39- (1) Ağaç Zararı: (a) Kısmen zarar gören yanan sahadaki ağaçların 1.30 metredeki çapı 7.9 cm den büyük ise o zaman sahadaki ağaçların yangından hiç zarar görmemiş durumları ile tespitleri yapılarak kabuklu gövde hacmi hesaplanacaktır (K.G.H.). Büyük sahalarda meydana gelen yangınlarda verim yüzdesi tespiti deneme alanları alınarak belirlenir. 

(b) Tespit edilen kabuklu gövde hacminden elde edilecek tomruk, direk, sanayi odunu, soymalık kâğıtlık odun ve kabuklu kâğıtlık odun, lif yonga odunu ve yakacak odun miktarları verim yüzdeleri ile çarpılarak bulunacaktır. Bulunan tomruk, direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif yonga odunu, yakacak odun miktarları Orman Kanununun 112 maddesine göre tespit edilen fiyatlarla çarpılır. Bulunan değerler tomruk, direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif yonga odunu ve yakacak odunda yangın sebebiyle normal üretim emvaline göre meydana gelen değer kaybı yüzdesi(zarar yüzdesi) ile çarpılarak gerçek zarar bulunur.

(c) Tamamen yanan ve değerlendirilmesi mümkün olmayan tomruk, direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif yonga odunu ve yakacak odun miktarı 112‟nci maddeye göre tespit edilen fiyat ile çarpıldığında bulunan değer gerçek zarardır.

(ç) Kabuklu gövde hacminden emval elde edilme yüzdelerinin tespitinde;

(1) Orman Amenajman Planlarında bulunan Ormancılık Araştırma Enstitüsünün yaptığı cetvelden,

(2) ilgili işletme şefliğinin yıllık ortalama verim yüzdelerinden,

(3) ilgili orman işletme müdürlüğünün yıllık ortalama verim yüzdelerinden faydalanılarak tespitler yapılmalıdır.

(d) Yanık sahalardaki ağaçlarda yanma sonucu değer kaybı olmamışsa ağaç zararı hesaplanmaz.

(e) Üretim yapılan ormanlık sahalarda, yangın çıkmış ve orman içinden çıkarılmadan yanan üretilmiş mesahalı malların zarar hesabını yaparken, 112. madde birim fiyatı ile değil 113. madde birim fiyatı ile çarpılması gerekmektedir. Zira idarenin üretim giderleri söz konusudur. Yanan mesahalı malların ne kadar kabuklu gövde hacmine tekabül ettiği hesaplanmalıdır. Yanan mesahalı malların yanma durumlarına göre gerçek zarar hesabı yapılmalıdır.

(f) Yanan orman alanındaki normal üretim emvaline göre yangından dolayı meydana gelen zararın değer kaybı yüzdesi işletme müdür yardımcısı başkanlığında ilgili işletme şefi ve bir teknik eleman olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından belirlenir.

(2) Fidan zararı: Yanan alan ağaçlandırma veya gençleştirme sahası ise yaşamını kaybeden fidan sayısı belirlenerek, 6831 sayılı Orman Kanununun 112/B maddesi gereği düzenlenen tazminat cetvellerindeki fidan yaşına göre tespit edilen birim fiyat ile çarpılarak hesaplanır. Ağaçlandırma ve gençleştirme alanlarında zarar gören fidan sayısı fidan cinsine göre.1 ha. sahada dikilmesi gereken fidan sayısından fazla ise 1 ha. sahada dikilmesi gereken fidan sayısı esas alınır. (Örnek kızılçam alanlarında hektarda 1660 adet). Tazminat hesabında 112 / B maddesine göre bulunan değer ise iki ile çarpılır.

(3) Ağaçlandırma gideri: Yanan orman alanı ile Orman Kanununun 114‟nci maddesi gereği düzenlenen tazminat cetvellerinde ağaç türlerine göre tespit edilen ağaçlandırma birim fiyatı ile çarpılarak bulunur. Yangın örtü yangını şeklinde devam etmiş olsa ve ağaçlarda herhangi bir zarar meydana gelmemişse de ağaçlandırma bedeli hesaplanır.

(4) Yangın iaşe giderleri: Yangında sarf edilen iaşe giderleri toplamıdır. 

(5) işçi masrafları: işçilerin gün içinde yangına katılma süresi ne olursa olsun her gün için sadece yangın tazminatı ( yangın primi) işçi masrafı olarak hesaplanacaktır. ilgili yangın için özel olarak çalıştırılan işçiler var ise bunların ücretleri de ayrıca hesaplanır.

(6) Araç masrafları: Yangına katılan idareye ait araçların yangında yaptığı kilometre toplamı belirlenir. ilgili aracın bir kilometrede yaktığı yağ ve yakıt bedeli, yaptığı km. ile çarpılarak hesaplanır. Yangın hizmetlerinde çalıştırılmak üzere kiralanan diğer araçların masrafları da aynı şekilde hesaplanır. Bu araçların kira bedelleri masrafa dahil edilmez.

(7) Dozer, loder, greyder vb. iş makinelerinin masrafı: Yangında görevli iş makinelerinin yangında çalıştığı saat toplamı ile o iş makinesinin saat ücreti çarpılmak suretiyle hesaplanır. Ayrıca bu iş makinelerinin akaryakıt ve yağ bedelleri birim fiyata dahil değilse ilave edilir.

(8) Treyler ve kamyon masrafı: idareye ait treyler ile kamyonların yangın için yaptıkları km. toplamı belirlenir.ilgili araçların km. birim fiyatı (yağ ve yakıt dahil olmak üzere) ile çarpılarak bulunur. Yangın dönemi süresince kiralanan treylerin sadece ilgili yangın için sarf ettiği akaryakıt ve yağ bedelleri masraf olarak hesaplanır.

(9) Motorlu testere masrafı: Motorlu testerelerin sadece ilgili yangında yaktıkları akaryakıt ve yağ giderleri masraf olarak hesap edilir. 

(10) Hava araçları (helikopter, uçak vb.) masrafı: Hizmet alımına konu hava araçları ile ilgili yangın için uçtuğu süre ile bir saatlik uçuş ücreti çarpılarak hesaplanır. Saatlik kira ücreti döviz olarak belirlenmiş ise dövizin yangın günündeki Resmi Gazetede yayınlanan T.C.Merkez Bankası döviz kuru dikkate alınır. KDV ayrıca ilave edilir. Resmi Gazete fotokopisi raporlara eklenir. Uçuş araçlarının kiralama şartları ve şekilleri yıllara göre değişiklik gösterdiğinden şartnameleri incelenmelidir. idareye ait hava araçları için yapılan masraflarda (akaryakıt ve yağ) tazminata konu edilir. 

(11) Arazöz ve ilk müdahale aracı masrafı: Yangına katılan arazözlerin yangına hareketinden itibaren dönüşlerine kadar yolda geçen süreleri ile yangında fiilen çalıştığı süreler (saat) toplamı belirlenerek ilgili arazöze ait birim saat ücretinin çarpılması sonucu bulunacaktır.

(12) Akaryakıt masrafı: ilgili yangın süresince kira bedeli ödemediğimiz, diğer kurum ve şahıslara ait araç, arazöz, iş makinesi vb. için alınan yakıt ve yağ bedelleridir. Yangın çalışmaları sırasında bu amaçla sarf edilen akaryakıt miktarı belirlenecek, bunlara ait ayrıca kesilecek faturalarının üzerine hangi tarihli yangında alındığına dair de şerh verilecektir.Sadece o yangında çalıştırılmak üzere kiralanan tüm araçlar, iş makineleri, treyler, motorlu testere vb. için kira bedelleri tazminata konu edilir. Bu tür harcamalar, yukarıdaki masraf kalemleri içinde yer alırlar. Diğer kurumlara ait araç, arazöz, uçak vb. masrafları (ilgili yangın için verilen akaryakıt ve yağ giderleri) haricinde hasarat raporuna konu edilmez.

(13) Diğer masraflar: Yukarıda sözü edilmeyen, ormanların fonksiyonel faydalarında meydana gelen kayıplar ile çevrenin olumsuz etkilenmesi sonucu oluşan zararlar tespit edilebildiği taktirde hasarat raporuna konu edilir. Ayrıca yangın sonucu diğer zararlar olarak alt tabaka orman örtüsünün yanması nedeniyle oluşan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması nedeniyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır. oluşan bu zararda ölçülenebilirlik aranır.

Fidan Tahriplerinde Gerçek Zararın Hesaplanması

MADDE 40- (1) 6831 sayılı Kanun ormanlardan fidan kesilmesi fiillerine verilecek cezaları artırırken aynı zamanda hükmedilecek tazminatlar için de 112/B maddesinde özel hükümler getirmiştir.

(2) Devlet ormanlarındaki fidanların her ne suretle olursa olsun tahribi sonucu meydana gelen zararların hesaplanmasında da orman idaresi tarafından yayınlanan listeler esas alınacaktır. Bu listelerin hazırlanmasındaki değerler her bir fidanın ormandaki değeridir.

(3) Fidan zararına ilişkin tazminatın tespitinde fidanın dikiliden kesilerek, yakılarak, kimyasal madde kullanılarak vb. imha edilmesi farklı hesaplamaları gerektirmez. Bu tazminatın hesabında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, tahribe konu fidan sayısı ve yaşının belirlenmesidir.

(4) Gerek doğal gençleştirme alanlarında, gerekse enerji ormanı yenileme ve tesis sahalarında ilk yıllarda olması gerekenin çok üzerinde birey bulunduğu bilinmektedir.Bu tür sahalarda çeşitli eylemler sonucu oluşan fidan zararının hesabında kayba uğrayan azami fidan sayısı, ağaçlandırma talimatında öngörülen sayılara uygun olmalı, bunun üzerindeki sayılara itibar edilmemelidir.

(5) Fidan tahribatı ile meydana gelen zarar söz konusu ise 112/B maddesine göre fidan bedelinin bir misli fazlasıyla tazminat hesaplanır.

Kimyasal Gazların Yol Açtığı Gerçek Zararın Hesabı

MADDE 41- (1) Bu tür etkilere maruz sahalarda meydana gelen zararların başlıca unsurlarını;

(a) Kuruyan ağaçların birim değerindeki azalmalar,

(b) Mevcut ormanların odun maddesi üretimindeki azalmalar,

(c) Gaz yayılmasının devamı müddetince ağaçlandırma yapılamayan sahalarda yoksun kalınan üretim kaybı,

(ç) 114‟nci madde gereği hükmedilecek ağaçlandırma gideri,vb. kayıplar oluşturur.

(2) idare, bu tazminatların hesabını bir komisyon marifeti ile yapar veya gerek görmesi halinde konusunda uzman kişi veya kuruluşlara hizmet alımı yöntemi ile yaptırır.

Otlatma Fiillerinde Tazminat Hesabı

MADDE 42- (1) Otlatma fiillerinde tazminat hesabını gerektiren hususlar ise, 

(a) Zarar gören fidanlara ilişkin gerçek zarar bedeli, zarar gören fidanların tekabül ettiği sahaya ilişkin ağaçlandırma masrafıdır.

(b) Ayrıca hayvan başına otlatma süresince veya en az bir gün hesabıyla hayvan başına tüketilen bitki örtüsü miktarının tali ürünler cetveline göre bulunacak değer tazminat olarak talep edilir.

(2) Fidan bedeli ve ağaçlandırma masrafının hesabında 6831 sayılı Orman Kanununun 112 ve 114‟nci maddeleri gereği yayınlanan onaylı listelerdeki birim fiyatlar esas alınır.Zararın hesaplanmasında otlatma sonucu tahrip edilen fidan sayısının doğru olarak tespiti büyük önem taşımaktadır. 

Dikiliden Ağaç Kesme Suçlarında Tazminat Hesabı

MADDE 43- (1) Usulsüz kesim eylemlerinde suçun konusu dikili ağaç ise, bu durumda emvale el konulsa dahi kesilen ağaçlar için rayiç bedel üzerinden tazminat hesabı yapılır, suçun konusu fidan ise gerçek zarar esasına göre fidan tazminatı hesaplanır. Ayrıca yaşına göre her fidan ve ağaç için işgal ettiği alanın karşılığı kadar olan kısım için ağaçlandırma tazminatı hesaplanır.

(2) Dikiliden ağaç kesim fiilleri için rayiç bedele dayalı tazminat hesaplarında 1,30 metredeki çap ve bu çapa göre yapılan hacimlendirmeler ve işletmelerce bir önceki yıl yapılan açık arttırmalı satışlarda belirlenen ortalama fiyatlar dikkate alınmaktadır. Diğer bir anlatımla yargı birimleri suç konusu ağacı bir bütün olarak görmekte, hesabın buna göre tek kalemde yapılmasını istemektedir. işletmelerce hazırlanan listeler ise emval cinslerine göre düzenlendiği için bu durum hesaplamalarda bazı dönüştürme işlemlerini gerekli kılmaktadır.

(3) Kesilen ağaçların götürüldüğü veya el konulduğu durumlarda da hesaplamalar bazı farklılıklar göstermektedir. Emvalin mevcut olması durumunda yapılan hacimlendirmelerde fiili ölçülere itibar edilmesi uygun olacaktır. Emvalin götürülmesi durumunda ise, hacimlendirmelerden 1,30 metre seviyesindeki çapa dayalı kabuklu gövde hacminin kullanılması, 1,30 metredeki çapın hesabında dip çapın 0,80 inin esas alınması ve orman amenajman planlarında bulunan cetvelden, ilgili işletme şefliği ve orman işletme müdürlüğünün yıllık ortalama verim yüzdelerinden, faydalanılarak tespitler yapılır.

Açma Suçlarında Tazminat Hesabı: 

MADDE 44- (1) Açma suçlarında tazminat konularını; 

(a) Kesilen ağaçların oluşturduğu ağaç rayiç bedel tazminatı, 

(b) Kesilen fidanların oluşturduğu gerçek fidan bedeli tazminatı, 

(c) Örtüsü tahrip edilen saha için uygun ağaç türüne göre hesaplanacak ağaçlandırma masrafı oluşturur.

(2) Evvelce açma yapılan, herhangi bir ağaçlandırma işlemi yapılmaksızın suçlusu tarafından aralıksız olarak kullanılan sahalarda, müteakip suç tutanakları için ağaçlandırma masrafı talep edilmemesi gerekir.

(3)Buna karşılık kullanıma ara verilmesi sonucu yeniden örtü teşekkül ettiğinde bu örtünün ikinci kez tahribi halinde de ağaçlandırma masrafı hesaplanır.

Diğer Ürünlerde Tazminat Hesabı

MADDE 45- (1) Değeri parayla ölçülebilen ve orman işletmeleri tarafından kıymetlendirilen tali ürünler için de 112‟nci madde gereği listeler hazırlanmalı ve bunlara ilişkin suçlarda bu listeler dikkate alınmalıdır. işletme listelerinde bulunmayan ürünler için ise bölge müdürlüğü ortalamalarından valiliklerden, belediyelerden, ticaret ve sanayi odası vb.ilgili kuruluşlardan rayiç değerler alınarak tazminat hesapları yapılmalıdır.

113. Madde Gereğince Yapılacak Tazminat Hesaplamaları

MADDE 46- (1) Yürürlükteki Orman Kanununun 113‟nci maddesi “Bu kanunla yasaklanan fiilin dikiliden ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahalli rayice göre hesaplanır.” hükmünü içermektedir.Bu hüküm nedeniyle orman ağaçlarının dikili iken yasa dışı olarak kesilmesi veya boğularak hayatiyetinin kaybettirilmesi durumunda faillerine rayiç bedel üzerinden tazminata hükmedilmektedir. Bu gereğin yerine getirilmesinde de 112. maddenin son fıkrası gereğince ilgili işletme müdürlükleri tarafından yayınlanan listeler esas alınır.

(2) Rayiç bedele dayalı tazminat hesabında yapacak emval için hacimlendirme, kesilen ağacın 1,30 metredeki çapı esas alınarak dikili kabuklu gövde hacmi olarak m3 üzerinden, yakacak odunlarda ise ster / kg / kental üzerinden yapılmalıdır.

114. Madde Gereğince Yapılacak Tazminat Hesaplamaları (Ağaçlandırma Masrafı)

MADDE 47- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 114. maddesinde; “Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için bu kanunda yazılı tazminattan başka, ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahalli birim ağaçlandırma gideri esas tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolunur.” denilmekte, bu maddeye göre hükmolunacak miktarın belirlenmesinde, ilgili işletme müdürlüğünce hazırlanarak süresi içinde ilan edilecek onaylı listelerin esas alınacağı belirtilmektedir.

(2) Kanunda belirtilen tazminatın doğması için orman örtüsünde tahribat meydana gelmesi gerekir. Buradaki orman örtüsü ile; toprağın orman yetiştirme gücünün korunması için gerekli olan otsu ve odunsu bitkiler, kesim artıkları ve bunların henüz ayrışmamış olan kısımları kastedilmektedir. Tahribatın bulunup bulunmadığı bu tarife göre tespit edilmelidir.Bu tanıma göre orman gülü, çalı, pırnal meşelikleri ve defnelerin de orman örtüsü olmaları nedeniyle tahripleri halinde ağaçlandırma tazminatı hesabı yapılır.

(3) Baltalık sahasında sürgünlerin tahribatında fidan tazminatı talep edilmez, ancak tahribe konu alan için ağaçlandırma bedeli talep edilir. Ayrıca kesilen emval de tazminata konu edilir.

(4) Dal kesme suçlarında ağaçlandırma tazminatı hesaplanmaz.

(5) Usulsüz kesim sonucu açılan alanlar için de ağaçlandırma masrafı hesaplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ARAMA, ELKOYMA iŞLEMLERi VE SUÇÜSTÜ HALİ

Arama

MADDE 48- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 88‟nci maddesi “Bu Kanun‟da tanımlanan suçlardan dolayı arama, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine istinaden yapılır. Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun 119‟ncu maddesinin birinci fıkrasına göre, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde arama, orman şefinin yazılı emri ile yapılır.” hükmüne amirdir. 

(2) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 119/1‟nci maddesi ”Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir.” hükmüne amirdir. Bu bağlamda 6831 sayılı Orman Kanununda belirtilen suçlarla ilgili arama 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 01.06.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinde arama iki tip olarak düzenlenmiştir. Adli arama ve önleme araması yetki, usul ve amaç bakımından bazı noktalarda farklılıklar gösterir.

Adli Arama

MADDE 49- (1) Adlî arama, bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, Şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemidir.

Arama Kararı Verme Yetkisi

MADDE 50- (1) Hakim kararı ile arama: Arama, hakim kararı üzerine yapılır. Gecikmesinde sakınca bulunmayan durumlarda, makul şüpheyi destekleyen ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor ile birlikte “ihbar Tutanağı” eklenerek Cumhuriyet savcılığı vasıtasıyla arama talebinde bulunulur. Makul şüphe, hayatın akışına göre somut olaylar karşısında genellikle duyulan şüphedir. Makul şüphe, aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kişinin veya onunla birlikte olanların davranış, tutum ve biçimleri, kolluk memurunun taşındığından şüphe ettiği eşyanın niteliği gibi sebepler göz önünde tutularak belirlenir. Makul şüphede, ihbar veya şikayeti destekleyen emarelerin var olması gerekir. Belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanması şarttır. Arama sonunda belirli bir şeyin bulunacağını veya belirli bir kişinin yakalanacağını öngörmeyi gerektiren somut olgular mevcut bulunmalıdır.

(2) Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile arama: Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile arama yapılabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hal; adli aramalar bakımından derhal işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması veya Şüphelinin kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi ihtimalinin ortaya çıkması ve gerektiğinde hakimden karar almak için vakit bulunmaması halini ifade eder. Cumhuriyet savcısının emri ile yapılan aramalarda suça konu emval ve eşyaya el konulduğu taktirde, elkoymanın devamına karar verilmesi için elkoymadan itibaren en geç 24 saat içerisinde Cumhuriyet savcılığı vasıtası ile hakim onayına sunulur.

(3) Orman işletme şefinin yazılı emri ile arama: Hakimden karar almak için vakit bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısına da ulaşma imkanı olmayan ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde; konut, iş yeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlar dışında işletme şefinin yazılı emri ile arama yapılabilir. Arama ve sonuçlarından derhal Cumhuriyet savcılığına bilgi verilir. Elkoyma işlemi söz konusu ise elkoymanın devamı için de derhal Cumhuriyet savcılığı vasıtası ile hakim onayına sunulur. Bu işlem yapılırken Cumhuriyet savcısına neden ulaşılamadığı, Cumhuriyet savcısının hangi vasıtalarla arandığını belirten ayrıntılı bir tutanak soruşturma evrakına eklenir. işletme şefi tarafından arama emri verilirken bu yetki çok dikkatli kullanılmalıdır. Arama konusunda kişilerin özel alanlarına müdahale edilirken, müdahale edilmemesi durumunda Şüpheli ve delillerin ortadan kaybolacak olması halinde bu yetki kullanılmalı, mümkün olduğu taktirde arama yapılacak yer gözlem altında tutularak Cumhuriyet savcılığından temin edilecek arama emri veya arama kararı beklenmelidir.

(4) Kural olarak isimsiz ve/veya imzasız ihbarlar dikkate alınmaz ise de, bu ihbarlarla ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, vereceği talimatlar dikkate alınır. Cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşmenin içeriği, görüşen kişi tarafından bir tutanağa yazılarak imzalanır.

Arama Talebinde ve Emrinde

MADDE 51- (1)Konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda işletme şefi tarafından arama emri verilemeyeceği göz önünde bulundurularak;

(a) Aramanın nedenini oluşturan fiil,

(b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya, 

(c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi, 

(ç) Aranılacak eşyanın elde edilmesi halinde el konulup konulmayacağı, açıkça gösterilir. 

(2) Konut, sözlük anlamında " insanın yatıp kalktığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgah." olarak tanımlanmıştır.

(3) Kamuya açık olmayan kapalı alan ise, herkesin rahatça , izin almaksızın girip çıkamayacağı, umumun istifadesinde olmayan alandır.

(4) Arama işlemi sırasında suça konu emval ile suçta kullanıldığı belirtilen suç aleti varsa, elkonulur. Hakim kararı olmaksızın yapılan arama neticesi bir kısım suç aleti veya eşyaya, elkonulmuş ise elkoymanın devamı için hakim onayı gereklidir.

(5) Arama talebinin reddi halinde bu karara itiraz edilmesi mümkündür.

Arama Sırasında Yapılacak işlemler

MADDE 52- (1) Aranacak yerin sahibi veya eşyanın zilyedi bulunmazsa yerine çağrılacak kişiye aramaya başlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir. Arama işleminin dayanağı olan arama kararı veya emri kendisine okunur. Arama kararının bir örneği arama yapılan hak sahibine talebi halinde verilir.

(2) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile arama yapabilmek için, o yer ihtiyar heyetinden veya komşularından iki kişi bulundurulur.

(3) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir. Kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulur. Kişinin avukatını aramada hazır bulundurmasına engel olunamaz.

(4) Arama sırasında, arama yapılan fiile ilişkin emval ve bu fiilde kullanıldığı belirtilen suç aleti varsa elkonulur. 

(5) Arama sırasında yapılmakta olan aramanın konusuyla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suç ile ilgili olarak delil elde edilmişse koruma altına alınır ve durum Cumhuriyet savcılığına derhal bildirilir.

(a) Muhafaza altına alma: Kanunun yetki verdiği hallerde yetkili merci önüne çıkarılması gereken kişilerin ilgili kurumlar veya kişilerce teslim alınana kadar sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde ve zorunlu olduğu ölçüde özgürlüklerinin kısıtlanıp alıkonulması,

(b) Koruma altına alma: suçun veya tehlikelerin önlenmesi ya da delil olabilecek veya müsadereye tabi olan yahut güvenliğin sağlanması amacıyla, eşyayı zilyedinin kendiliğinden vermesini veya el konulana kadar geçici olarak alıkoymayı ifade eder.

(6) Arama sonunda arama tutanağı düzenlenir. Tutanakta arama nedeni ve arama işleminin dayanağı arama kararı ve emri ile arama işlemine katılanlar belirtilir. Arama sırasında suça konu delil veya emval ele geçirilmişse veya herhangi bir bulguya rastlanmamışsa tutanakta belirtilir ve hazır bulunanlarca imzalanır.

(7) Arama sonunda hakkında arama işlemi uygulanan kişinin talebi halinde;

(a) Şüpheliye ait yerlerde arama yapılmışsa, aramanın 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 116‟nci maddesine göre yapıldığına dair belge,

(b) Şüpheli dışında birine ait yerlerde arama yapılmışsa, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 117‟nci maddesinde “Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.” düzenlemesi yer aldığından aramanın buna göre yapıldığını belirten bir belge, 

(c) Şüpheliye ait yerlerde arama yapılmış ise arama konusu fiilin niteliğini belirten bir belge, 

(ç) Aramada elkonulan veya koruma altına alınan eşyanın listesini belirtir belge, 

(d) Aramada şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge,

(e) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin, elkonulan eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarını da içeren belge verilir.

(f) Yukarıdaki belgelerin içeriği arama tutanağında mevcutsa ayrıca tanzim edilmesine gerek yoktur. Bu durumda arama tutanağının bir örneğinin imza karşılığı verilmesi yeterlidir.

(8) Gece vakti, kolluk amirinin yazılı emri ile arama yapılamaz. Gece vakti; Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden süredir, (Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Madde: 4)

(9) Suçüstü:

(a) işlenmekte olan suçu,

(b) Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu,

(c) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu ifade eder.

Önleme Araması

MADDE 53- (1) Konut, yerleşim yeri ve kamuya açık olmayan özel işyerlerinde ve eklentileri dışındaki yerlerde suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan eşyanın tespiti için kişilerin üstlerinde, aracında veya eşyasında yapılan arama işlemidir. 

(2) Önleme araması kararı verme yetkisi

(a) Arama, hakim kararı üzerine yapılır.

(b) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emri ile arama yapılabilir. 

(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Önleme aramaları bakımından, derhal işlem yapılmadığı takdirde, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi veya zarar görmesi, suç işlenmesinin önlenememesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilememesi ihtimalinin ortaya çıkması ve gerektiğinde hakimden karar almak için vakit bulunmaması halini ifade eder.

(4) Arama talep , emir ve kararlarında:

(a) Aramanın sebebi,

(b) Aramanın konusu ve kapsamı,

(c) Aramanın yapılacağı yer,

(ç) Aramanın geçerli olacağı zaman süresi, hususlarına açıkça yer verilir.

(5) Kolluk görevlilerimizin önleme araması talebinde, önleme aramasının emniyet veya jandarma kolluk kuvvetleriyle beraber yapılacağı belirtilir. izin verilmesi halinde, önleme araması emniyet veya jandarma kolluk görevlileriyle beraber yapılır. Emniyet veya jandarma kolluk görevlileri olmadan kolluk görevlilerimizce önleme araması yapılamaz.

Arama Sırasında Yapılacak işlemler

MADDE 54- (1) Arama sırasında yapılacak işlemler ilgili yönetmelik hükümlerinin ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılır.

(2) Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, umma derecesinde makul şüphe bulunmalıdır. Somut emarelerle desteklenen şüphe bulunmadan, süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma ve kontrol işlemi yapılamaz.

(3) Sebebin oluşmasına veya şüpheye yol açan davranışları hakkında, aracı durdurulan kişiye sorular yöneltilebilir. Kişi bu sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Durdurma yetkisinin kullanılmasına neden olan şüphe, yapılan açıklama ile ortadan kalkarsa, kişinin gitmesine engel olunmaz.

(4) Yapılan kontrolün konusu ve sebepleri ilgiliye açıklanır.

(5) Bir kişinin veya aracın durdurulma süresinin, şartlara göre makul olması ve kontrol için ayrılan süreyi aşmaması gerekir.

(6) Araç veya kişi başka yere götürülerek kontrol yapılamaz.

(7) Kontrolden sonra talep üzerine olay yerinde derhâl bir tutanak düzenlenir.

Aramanın Zamanı

MADDE 55- (1) Adli veya önleme aramasında: arama, kararda veya emirde belirtilen süre içerisinde yapılır. Her arama kararı, aksine bir hüküm içermiyorsa sadece bir kez arama yapma yetkisi verir. Adli arama kural olarak gündüz yapılır. Önleme aramaları, denetimler ve kontroller her zaman yapılabilir.

(2) Her işletme şefliğinde adli ve önleme aramaları yönetmeliği uyarınca yapılan aramalara ilişkin karar, yazılı emir ve diğer bilgilerin kaydedileceği ayrı bir defter tutulur.(Ek-6) Bu belgeler bir klasörde muhafaza edilir. Defter, silinme ve muhtemel bilgi kaybı riskine karşı gerekli önlemler alınmak ve bilgiler yedeklenmek suretiyle bilgisayar ortamında da tutulabilir. Bu kayıtlar işletme şefliği devir-teslimine konu edilir. 

Yakalama

MADDE 56- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 79‟nci maddesi, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre orman muhafaza memurlarına Şüphelileri yakalama yetkisi vermektedir.

(2) 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 90‟nci maddesi ve devamı yakalama işlemlerini düzenler. Bu yasa kapsamında yayınlanan Yakalama, Göz Altına Alma ve ifade Alma Yönetmeliğinin 5‟nci maddesinde “Kolluk görevlileri; gecikmesinde sakınca bulunan ve Cumhuriyet savcısına veya derhal amirlerine müracaat imkanı olmayan hâllerde; hakkında yakalama emri düzenlenmesi veya tutuklama kararı verilmesi gereken kişileri ya da suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hallerde suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan Şüphelileri yakalayabilirler.” düzenlemesi mevcuttur. 5‟nci maddenin devamında yakalama sebepleri daha detaylı sayılmıştır. 

(3) Yakalama işlemi: Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeliğinin 6‟nci maddesi gereği, 5‟nci maddede belirtilen yetkiler çerçevesinde, hakim kararı veya Cumhuriyet savcısının emriyle veya doğrudan kolluk kuvveti veya suçüstü halinde herkes tarafından yapılabilir.

(4) Yakalama sırasında suçun iz, emare, eser ve delillerinin yok edilmesini veya bozulmasını önleyecek tedbirler alınır.

(5) Yakalanan kişiye, suç ayrımı gözetilmeksizin yakalama sebebi ve hakkındaki iddialar ile susma ve müdafiden yararlanma, yakalanmaya itiraz etme hakları ile diğer kanuni hakları ve itiraz hakkını nasıl kullanacağı, herhalde yazılı, bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal bildirilir.

(6) Kolluk kuvveti tarafından yapılan yakalama halinde işlem, yakalanan kişi ve uygulanan tedbirler derhal Cumhuriyet savcısına bildirilir.

(7) Yakalama işlemi bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa yakalananın hangi suç nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kimlerin yaptığı, hangi kolluk mensubunca tespit edildiği, haklarının tam olarak anlatıldığı açıkça yazılır, bu tutanağın bir sureti yakalanan kişiye verilir. Bu kişiye ayrıca haklarının yazılı olarak bildirildiğini ve kendisi tarafından da bu hususun anlaşıldığını belirten bu tebliğe ekli “Yakalama ve gözaltına alma tutanağı Şüpheli ve sanık hakları formu” tanzim edilerek imzalı bir örneği verilir.

(8) Suç işlerken rastlanılması veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin bulunması veya hemen kimliğini belirleme imkanının bulunmaması nedeniyle başkaları tarafından yakalanıp kolluk görevlilerine teslim edilen veya bu hallerde kolluk görevlilerince yakalanan ya da haklarında tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde; Cumhuriyet savcısına veya amirlerine derhal başvurma imkanı bulunmaması sebebiyle kolluk görevlilerince yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılır.

(9) Yakalama Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeliğinin 8‟nci maddesi gereği, yakalanan kişinin yakalandığı, Cumhuriyet savcısının emriyle gecikmeksizin bir yakınına veya belirlediği bir kişiye haber verilir.60

(10) Yakalama Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeliğinin 17‟nci maddesi gereği, yakalanan kişi gözaltına alınmasını gerektirecek bir nedenin tespit edilmemesi veya yakalama sebebinin ortadan kalkması halinde Cumhuriyet savcısının emri ile kolluk kuvvetince derhal salıverilir.

(11) Yakalama Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeliğinin 29‟nci maddesi gereği yakalamada görevli bulunan kolluk kuvvetleri katıldıkları işlemlerle ilgili olarak Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasından sorumludur.

Elkoyma ve Koruma Altına Alma

MADDE 57- (1) Suçta kullanılan nakil araçları, suç aletleri ve suç konusu emvale ilişkin elkoyma işlemleri, 6831 sayılı Orman Kanununun 79‟nci maddesi gereğince 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yürütülür.

(2) Arama kararı suç konusu delillerin elde edilebilmesi amacıyla yapıldığından aynı zamanda elkoyma işlemini de kapsaması için arama talep, karar ve emrinde bu hususta açık hüküm olmalıdır. Ancak, konut, işyeri ve kapalı alanlarda olmayan suça ilişkin delil, emval ve suç aletleri hakkında da arama kararı olmaksızın elkoyma kararı verilebilir.

(3) Koruma altına alma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi ya da delil olabilecek veya müsadereye tabi olan yahut güvenliğin sağlanması amacıyla, eşyayı zilyedinin kendiliğinden vermesini veya elkonulana kadar geçici olarak alıkoymayı ifade eder. Bu işlemin yapılması esnasında hazırlanacak tutanakta koruma altına alınan eşyanın Şüphelinin rızası ile görevli memura teslim edildiğine dair ifade açık olarak yazılır.

(4) Elkoyma kararı: Hakim tarafından verilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri, savcıya ulaşılamadığı hallerde ise işletme şefi tarafından yazılı olarak verilir. 

(5) Elkoyma işlemi sonunda tutanak düzenlenir. Tutanakta elkoyma işleminin dayanağı olan karar ve emir, elkonulan eşyaların listesi, elkoyma işleminin yeri, tarihi ve saati, elkoyma işlemini yapan kolluk görevlisi ile hazır bulunanların isim ve sıfatı tutanağa yazılır.

(6) Elkoyma işleminde dikkat edilecek en önemli husus; 

(a) Hakim kararı olmaksızın (Cumhuriyet savcısının veya işletme şefinin yazılı emri ile) yapılan elkoyma işlemi, herhangi bir delil veya eşyaya elkonulmuş ise, elkoymanın gerçekleştirildiği andan itibaren 24 saat içerisinde Cumhuriyet savcılığı vasıtası ile hakim onayına sunulur.

(b) Hakim elkoymanın devamına ilişkin kararını, elkoymadan itibaren 48 saat içinde açıklar. Aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. Dolayısıyla elkoyma işleminden itibaren 48 saat içerisinde Hakim tarafından elkoyma işlemine onay verilmediği taktirde, elkonulan eşyalar sahibine yetkili makamın (Cumhuriyet savcısı) yazılı talimatına istinaden bir tutanakla teslim edilir. 

(7) Elkoymanın kendiliğinden kalkması halinde, arama ve elkoyma işlemindeki usule uygun olarak muhtar ve ihtiyar heyetinden en az 2 kişi hazır edilerek, iade edilen eşyanın ve hazır bulunanların isim ve sıfatlarının bulunduğu bir tutanak düzenlenir.

(8) Açık alanlarda suça konu alet ve emvale rastlandığında, elkoyma kararı temin edilene kadar koruma altına alınır.

(9) Elkoyma talebinin reddi halinde bu karara itiraz edilmesi mümkündür.

Elkonulan Eşyanın iadesi

MADDE 58- (1) Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait elkonulmuş eşyanın, soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, re'sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından karar verilir. istemin reddi kararlarına itiraz edilebilir.

(2) 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre elkonulan eşya veya diğer malvarlığı değerleri, suçtan zarar gören mağdura ait olması ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde, sahibine iade edilir.

Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması

MADDE 59- (1) Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden önce elden çıkarılabilir. 

(2) Elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir.

(a) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

(b) Kovuşturma: iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder.

(3) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 131 ve 132‟nci maddeleri elkonulan eşyanın iadesi, muhafazası veya elden çıkarılması hususlarını düzenlemiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 131‟nci maddesine göre elkonulan eşyanın “Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait elkonulmuş eşyanın, soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, re'sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından karar verilir. istemin reddi kararlarına itiraz edilebilir” şeklinde düzenlenmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 132‟nci maddesine göre elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması usulü ise aşağıdaki şekildedir.

(a) Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden önce elden çıkarılabilir.

(b) Elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir.

(c) Karar verilmeden önce eşyanın sahibi olan Şüpheli, sanık veya ilgili diğer kişiler dinlenir. Elden çıkarma kararı kendilerine bildirilir.

(ç) Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır.

(d) Elkonulan eşya, soruşturma evresinde Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından, bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhal iade edilmek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere, Şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebilir. Bu bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir. 

(e) Elkonulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiç değerinin derhal ödenmesi karşılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu, ödenen rayiç değer oluşturur. 

(4) Elden çıkarma kararı verilmesi talebi bir kez reddedilmekle dava sonuna kadar beklenmemeli, keşif vs. gibi davanın safahatına göre elden çıkarma talebi yenilenmelidir.Elden çıkarma kararı verme ve elden çıkarma yöntemi hakkında karar verme yetkisi hakim ve mahkemede olmakla birlikte, ileride müsadereye karar verilmesi halinde, satış bedeli Orman Genel Müdürlüğü adına irad kaydedileceğinden ve başkaca bir yöntem belirlenmediği ve elden çıkarma kararının yerine getirilmesi anlamında satış işlemleri idaremize verildiği takdirde elden çıkarma kararı verilen suça konu orman emvali, müsadereli emval satış komisyonu tarafından satılarak bedeli emanet hesabına alınır.

(5) Yargılama sonucu müsadere kararı verilirse irat kaydedilir, verilmediği takdirde ise bedeli sahibine iade edilir.

(6) Elden çıkarma ve iade kararı olmaksızın idaremizde yediemin olarak tutulan emval, suç aleti ve nakil vasıtaları, haklarında verilen müsadere kararının kesinleşmesini müteakip, ilgili Cumhuriyet savcısından izin almak suretiyle yine orman işletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satış komisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır.

(7) Nakil vasıtası ve suç aletleriyle orman emvalinin satış bedelinin tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.

Sorumluluk

MADDE 60- (1) 5271 sayılı Ceza Muhakamesi Kanununun 141‟nci ve devam eden maddeleri koruma tedbirleri ile ilgili tazminat hususlarını düzenlemiştir. Buna göre; 5271 sayılı Kanun‟un 141‟nci maddesine göre; suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;

(a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, 

(b) Yakalama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hallerde sözle açıklanmayan,

(c) Yakalanmaları yakınlarına bildirilmeyen,

(ç) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,

(d) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen, kişiler, maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.

(2) Aynı kanunun 143/2‟nci maddesinde ise “Devlet, ödediği tazminattan dolayı, koruma tedbiriyle ilgili olarak görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu eder.” düzenlemesi mevcuttur.

(3) Koruma tedbiriyle ilgili olarak görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında tazminat sorumluluğundan başka, açılması muhtemel adli ve idari soruşturma konusunda gerekli incelemeler yapılır.

(4) 6831 sayılı Orman Kanununun 86‟nci maddesinde mevcut “izin almadığı veya orman içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç kesecek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde görülen veya halinden şüphe edilen kimseleri orman dışına çıkarmaya orman memurları salahiyetlidir” hükmü gereğince işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER

İdari Para Cezaları

MADDE 61- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu suçların cürüm ve kabahatler şeklindeki ikili ayrımına son vermiş ve ceza hukuku anlamında tek bir grup suç belirlemiş ve “suç” deyimi ile ifade etmiştir. Kabahatler ise; 5326 sayılı Kabahatler Kanununda, kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmıştır. Kabahat karşılığı olarak idari yaptırım uygulanır. idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir. idari tedbirler ise; mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir. Kabahatler için öngörülen idari para cezası ve yaptırımların uygulanması idarelere bırakılmıştır.

(2) Kabahat karşılığı uygulanacak idari para cezaları özel kanunlarda düzenlenmiş olmakla birlikte, kabahatler açısından uygulanacak idari para cezası ve idari yaptırımların uygulanması usul ve esasları genel kanun niteliğinde olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu‟nda düzenlenmiştir.

İdari Para Cezası Verme Yetkisi

MADDE 62- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 111/a maddesi gereğince mercii belirtilmemiş idari yaptırım kararları, orman işletme şefleri tarafından verilir. 6831 sayılı Orman Kanununun 105 ve 107‟nci maddelerinde idari para cezası verme yetkisi mahallin en büyük mülki amirine tanınmıştır. Gerek 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gerekse başka kanunların, kabahatlerin takibini idaremize bıraktığı durumlarda, aksine hüküm bulunmadıkça idari yaptırım kararları orman işletme şefi tarafından verilir.

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun 82‟nci maddesi uyarınca orman memurlarının, Orman Kanunu hükümlerine muhalif hareket edenlerin hüviyetlerini ve ikametgahlarını tespit etme görevleri kapsamında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40/1‟nci maddesi uyarınca “Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından idari para cezası verilir.” düzenlemesi de göz önüne alınarak orman memurları bu hususta idari para cezası verme yetkisini haizdir.

İdari Yaptırım Kararının Unsurları

MADDE 63- (1) idari yaptırım kararlarında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 25‟nci maddesinde belirtilen unsurlar bulunmalıdır. Matbu idari yaptırım kararı tutanaklarında bu unsurlar yer almakla birlikte eksik doldurulması idari yaptırım kararının geçersizliği ve iptali sonucunu doğuracaktır.

(2) idari yaptırım kararının ilgilisine huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması halinde kararın tebliği esnasında, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmesi halinde de idarede kalan nüshalara, tebligatı müteakip tebliğ tarihi yazılacaktır.

(3) idari yaptırım kararının idarede kalan nüshalarında, 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre kararın kesinleşme tarihine yer verilecektir.

(4) idari yaptırım kararlarını tutanak tanzimi suretiyle uygulayan idarelerce düzenlenecek tutanaklarda, idari yaptırım kararlarında bulunması gereken ve yukarıda açıklanan tüm bilgilere yer verilmesi, tutanakların seri ve sıra numaralarının birbirini takip eder şekilde bastırılması, görevli personele zimmetle teslim edilmesi, tutanakların iptal edilmesi gerektiğinde, iptal işlemlerinin tutanağın üzeri çizilmek ve iptal şerhi konulmak suretiyle gerçekleştirilmesi, tutanakların güvenliği konusunda gerekli özenin gösterilmesi icap etmektedir.

(5) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi: Kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek yazılır. Kimliğini ve adresini açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği ve adresi belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir.

(6) idari yaptırım kararı bir tüzel kişi hakkında uygulanıyorsa, tüzel kişinin kayıtlı bulunduğu meslek örgütündeki sicil numarası veya vergi numarası gibi tanımlayıcı unsurlar tespit edilerek yazılır. 

İdari Yaptırım Kararı Verilmesi Gerektiren Kabahat Fiili

MADDE 64- (1) Kişilere yüklenen fiilin niteliği ve esaslı unsurları idari yaptırım kararında belirtilir. Kabahat fiilinin işlendiği tarih ve yer gösterilerek açıklanır. 6831 sayılı Orman Kanununun 109. maddesindeki fiil nedeniyle düzenlenen idari yaptırım kararlarında, kişinin zarar verdiği iddia edilen eşyalar da belirtilmelidir. Kabahat fiilinin konusunu oluşturan ve işlenmesiyle elde edilen eşya ve aletlere el konulur.

Fiilin İşlendiğini İspata Yarayacak Bütün Deliller

MADDE 65- (1) 6831 sayılı Orman Kanununa göre düzenlenen idari yaptırım kararları genellikle yasaya aykırılık teşkil eden fiil hakkında düzenlenen suç tutanağı sonucunda verilmektedir. idari yaptırım kararında suç tutanağının tarih ve sayısının yazılması yeterlidir. Ancak, özellikle sadece idari yaptırımı gerektiren fiiller nedeniyle düzenlenen suç tutanaklarında fiili ispatlamaya yarar her türlü delil tutanağa eklenir. Olayla ilgili fotoğraf çekme imkanı varsa buna mutlaka özen gösterilir. 

(2) Her suç tutanağı ile ilgili idari yaptırım kararı verilmesi zorunlu değildir. Kabahat fiilinin işlendiği, düzenlenen suç tutanağından açıkça anlaşılmadığı, fail ile ilişkisi ispatlanamadığı takdirde idari yaptırım kararı verilmemelidir. (Beraat kararlarında olduğu gibi) Örneğin: orman muhafaza memurunun, bir kişinin avlanmanın yasak olduğu saha veya saatte avlanıldığı düşüncesiyle düzenlediği suç tutanağı nedeniyle, orman muhafaza memurunun eylemin unsurlarında yanıldığı, avlanmanın yasak saha ve saatte olmadığı tespit edildiğinde, durum tutanak ile tespit edilerek, idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmelidir. Kabahat fiili sabit olmadığı halde idari yaptırım kararı verilmesi ve itiraz edilmesi halinde, mahkemece yüklenecek yargılama gideri ve vekalet ücretinin idare zararı oluşturacağı unutulmamalıdır.

Karar Tarihi ve Kararı Veren Kamu Görevlisinin Kimliği

MADDE 66- (1) idari yaptırım kararını düzenleyen görevlinin adı soyadı ünvanı ve sicil numarası yazılarak imzalanır. idari yaptırım kararı tarihinin yazılmaması, mutlak iptal sebebidir. 

Ödeme İle İlgili Hususlar

MADDE 67- (1) idari yaptırım kararında, söz konusu bilgilerin yanı sıra idari para cezasının ödeme süresi, ödeme yeri, idari yaptırım kararına karşı kanun yolu, mercii ve süresi, indirimli ödeme hakkı, taksitlendirme talep etme hakkı, ödeme yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler ile tebliğ tarihi bilgilerine yer verilir.

İdari Para Cezasının Uygulanması

MADDE 68- (1) idari yaptırım kararının tanzimi: idari para cezasına ilişkin yaptırım kararının düzenlenmesinden önce, idari yaptırımı gerektiren fiil bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak 6831 sayılı Kanuna aykırılık teşkil eden eylemler nedeniyle düzenlenen suç tutanağı olabileceği gibi 5326 sayılı kanunun 40‟ncı maddesi gereğince kimlik ve adres bilgilerinin verilmemesi veya yanlış verilmesi durumunda düzenlenecek basit bir tutanak şeklinde de olabilir.

(2) idari yaptırım kararının ilgili gerçek kişi huzurunda verilmesi halinde bu husus açıkça tutanakta belirtilir. idari yaptırım kararına karşı itiraz edebileceği, itirazın yapılacağı merci ve süresi konusunda bilgilendirildikten sonra tutanak imzalatılır. imzadan imtina etme halinde bu husus da tutanakta belirtilir.

(3) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış kişiler ve akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamayan veya davranışlarını yönlendiremeyen kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaz.

(4) idari yaptırımı gerektiren bir eyleme birden fazla kişi katılmışsa, her biri hakkında fail olarak ayrı ayrı idari yaptırım kararı verilir. 

(5) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40‟nci maddesi uyarınca verilecek idari para cezalarının uygulanmasında, kimliğini ve adresini açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği ve adresi belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir.

(6) Bir kabahat fiili aynı kişi tarafından birden fazla işlenmişse her bir fiil için ayrı ayrı idari yaptırım kararı verilir.

(7) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idari para cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak idari para cezasından başka idari yaptırımlarda öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.76

(8) idari para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.

İdari Yaptırım Kararının Tebliği

MADDE 69- (1) idari yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.

(2) idari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. imzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.

(3) Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.

İtiraz ve Kesinleşme

MADDE 70- (1) idari yaptırım kararlarına karşı, diğer kanunlarda aksine bir hüküm olmaması halinde, sulh ceza mahkemesine kararın tefhim (yüze karşı okuma) veya tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. Bu süre içinde itiraz edilmediği takdirde idari yaptırım kararları kesinleşir.

(2) idari yaptırım kararına itiraz edildiği taktirde:

(a) Sulh ceza mahkemesince kesin olmak üzere verilen kararlardan ise; sulh ceza mahkemesinin itirazın reddine dair karar tarihinde,

(b) Sulh ceza mahkemesinin kararı itirazı kabil kararlardan ise; sulh ceza mahkemesinin kararına itirazın reddine karar verildiği tarihte,

(c) Fiilin suç oluşturduğu kanaatiyle suç tutanağının Cumhuriyet savcılığına gönderilmesi, Cumhuriyet savcılığınca eylemin kabahat kapsamında olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmesi ve takipsizlik kararına karşı en yakın ağır ceza mahkemesine itirazda bulunulması halinde; idari yaptırım kararına yapılan itiraz da bu mahkeme tarafından inceleneceğinden, ağır ceza mahkemesince idari yaptırım kararına karşı yapılan itirazın reddine karar verildiği tarihte, 

(ç) Fiilin suç oluşturduğu kanaatiyle suç tutanağının Cumhuriyet savcılığına gönderilmesi, açılan kamu davasında fiil suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle, idari yaptırım kararı verilmesi halinde, fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidilmesi halinde, 

(d) Verilen idari yaptırım kararlarına itiraz, kanun yoluna gidilen mercii tarafından inceleneceğinden (Yargıtay vb.) bu mercii tarafından itirazın reddedildiği tarihte kesinleşmiş sayılır. 

(e) Kesinleşmiş idari yaptırım kararları idari para cezalarına ait kayıt defterine (Ek-15) işlenir.

Ödeme

MADDE 71- (1) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli II sayılı cetvelinde yer alan idaremizce verilen idari para cezaları 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17/3‟nci maddesi gereğince genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) idari yaptırım kararı huzurunda düzenlenen kişi isterse, ödemeyi idari yaptırım kararını uygulayan görevli vasıtasıyla yapabilir. idari yaptırım kararı veren idareler, idari para cezalarını, kanuni ödeme süreleri içinde ya da idari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce ödemek isteyen kişilerden tahsil edecek ve tahsil ettiği tutarları Hazine hesaplarına aktaracaktır. idari para cezasını veren kamu görevlisine, para cezasının verildiği anda ödeyen kişilerin yaptığı ödemelerde veya idari para cezasına karşı kanun yoluna başvurmadan önce idari para cezasının tamamının ödenmek istenmesi halinde idari para cezasının ¾ ü tahsil edilir. 

(3) 5326 sayılı Kanunda idari para cezalarının ödeme süresine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Bu husus dikkate alındığında, idari para cezalarının ödeme süresi, ilgili kanunlarında düzenlenen hallerde bu sürelerdir. Buna göre, özel kanunlarında ödeme süresi belirtilmemiş idari para cezalarının, Kabahatler Kanununun 26‟ncı maddesine göre ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

(4) idari yaptırım kararının kesinleşmesi üzerine, kesinleştiği tarih yazılarak idari yaptırım kararının ve tebliğ alındısının bir örneği tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine (Görevli ve yetkili vergi dairesi müdürlüğü) gönderilir. Tahsil edildikten sonra tahsil evraklarının bir nüshasının idaremize iadesi sağlanır. 

Zamanaşımı

MADDE 72- (1) 5326 sayılı Kabahatler Kanununda soruşturma zamanaşımı ve yerine getirme zamanaşımı süreleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. Zamanaşımı değerlendirmesi Kanunun 20 ve 21‟nci maddeleri göz önüne alınarak değerlendirilir.

(2) Soruşturma zamanaşımı dolan kabahat fiili nedeniyle idari yaptırım kararı verilemez. Soruşturma zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği veya neticesinin gerçekleştiği tarihte işlemeye başlar.

(3) Yerine getirme zamanaşımının gerçekleşmesi halinde de idari yaptırım kararı uygulanamaz ve idari para cezası tahsil edilemez. Yerine getirme zamanaşımı, idari yaptırım kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. idari yaptırım kararı kesinleştikten sonra idari para cezasının tahsili için tahsil dairesine gönderildiğinden yerine getirme zamanaşımı sürelerini tahsil dairesi dikkate alır.

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

MADDE 73- (1) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18‟nci maddesine göre kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.

(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını verme yetkisi Kabahatler Kanununun 22/2‟nci maddesi gereğince “Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirine” aittir.

(3) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 28/2‟nci maddesinde “elkonulan av hayvanları ve türevleri ile sair eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir tarafından karar verileceği” belirtilmiştir. Bu durumda Kara Avcılığı Kanunu kapsamına giren kabahatler açısından, idari para cezası kesinleştikten sonra, mahalli mülki amirden el konulan eşya ve aletlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi talebinde bulunulur.

(4) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı için fail hakkında idari para cezası veya başka bir idari yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir. Örneğin; avlanma eylemi gerçekleşmemiş ancak yapılan kontrolde taşınması ve bulundurulması yasak ateşli silah bulunmuş ve el konulmuş ise idari yaptırım kararı uygulanmasa dahi ateşli silah hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi söz konusu olacaktır. Keza kime ait olduğu belli olmayan ve avlanmada yasaklanan usuller kapsamına giren suç aletlerinde de durum aynıdır.

(5) Konu ile ilgili yapılacak diğer iş ve işlemler 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre Elkonularak Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Sair Eşyalarla ilgili Yapılacak iş ve işlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(6) idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298‟nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının artırılmasında ve hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu husus,6831 sayılı Orman Kanununun nispi nitelikteki 95 ve 97‟nci maddelerindeki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

ORMAN MEMURLARININ SİLAH TAŞIMA YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Hangi Memurların Silah ile Teçhiz Olunacağı

MADDE 74- (1) 6831 Sayılı Orman Kanununun 77‟nci maddesine, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20‟nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca kabul olunan 22.01.2007 gün ve 2007/11633 sayılı kararname ile teşkilatımızda görevli memurlardan kimlerin 7,65 mm veya 9 mm çapında tabanca ile teçhiz olunacağı belirlenmiştir.

(2) Genel Müdürlüğümüzde görevli bu memurlar: Orman yüksek mühendisi, orman mühendisi, müfettiş, müfettiş yardımcısı, iç denetçi, avukat, orman teknikeri, sayman, işletmeler saymanı, mutemet, veznedar, telsiz ve telefonda görevli mühendis ile teknisyen, orman muhafaza memuru, ambar memuru, ağaçlandırma sahaları ve bina bekçisi, role merkezleri ile yangın gözetleme kule ve kulübelerinde görevli personel, ormanların korunması hizmetlerinde fiilen çalışan şoförlerdir.

(3) Yukarıda sayılan teşkilat mensuplarının dışındaki hiçbir görevliye demirbaş silah verilmez. Evvelce verilmiş olan silahlar da görevlilerden geri alınır.

Silah ve Teçhizatın Kayıt, Tevzii, Görevlilere Teslim Edilmesi ve Geri Alınması

MADDE 75- (1) Satın alınan silah, mermi ve teçhizatın kıymetleri üzerinden taşınır mal yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre kayıt altına alınır ve ilgililere teslim edilir.

(2) Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan, silah taşımasını icap ettirmeyen bir göreve atanan veya görev yeri değiştirilen memurlardan, verilen silah, mermi ve teçhizat sağlam olarak taşınır kayıt kontrol yetkilisince geri alınır. Bu işlemler taşınır mal yönetmeliği gereğince yerine getirilir.

Silah Taşıyan Görevlilerin Mülki Amirliğe Bildirilmesi

MADDE 76- (1) Silah taşımaya yetkili görevlilere verilen silahın markası, tipi, çapı, numarası ile teslim edilenlerin görev ve kimlikleri cetvel halinde emniyet makamlarına gönderilmek üzere mahallin en yüksek Mülki Amirliğine verilir. Silahlar tevzi edildikçe veya geriye alındıkça durum yukarıda yazılı olduğu şekilde ilgili yerlere bildirilir.

(2) Yıl sonu itibariyle silah kayıt listesi son haliyle Genel Müdürlüğe bildirilir.

Silah Taşıyan Görevliler İçin Düzenlenecek Kimlik

MADDE 77- (1) Yürürlükte bulunan 15.1.1982 gün ve 8/4182 sayılı “Valiler Tarafından Silah taşıma Ve Bulundurma Vesikası Verilmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği teşkilatımız mensuplarına verilen silahlara ilişkin herhangi bir hüküm bulunmaması nedeniyle silah verilen görevlilerimizin silah kimlikleri (Ek-17) idarece onaylanır.

(2) Bu durumda; silah verilen memurların kimliklerine “Bakanlar kurulunun 22.01.2007 tarih ve 2007/11633 nolu kararname gereğince …..mm çapında …..tipi …………………. Nolu ……..marka silah yukarıda kimliği yazılı ilgiliye demirbaş olarak teslim edilmiş olup, taşımaya yetkilidir” şerhi verilir. taşınırın kayıtlı olduğu ilgili orman işletme müdürü / orman bölge müdürü / daire başkanı tarafından söz konusu kimlik, tarih yazılıp, imzalanıp, mühürlenerek onaylanır. Memurlar bu kimliklerini devamlı olarak yanlarında taşırlar.

(3) Kendisine silah teslim edilen personel, görev yaptığı birimden ayrılması halinde, zimmetinde bulunan silah taşınır kayıt kontrol yetkilisine, taşınır işlem fişinin bir sureti ve kimlik kartını birim yetkilisine teslim eder. Teslim alınan kimlik arşiv yönetmeliği hükümlerine göre muhafaza edilir.

Silahların Taşınma Esasları

MADDE 78- (1) Orman memurlarına verilen silahlar, memurlar tarafından görevde, izinde, görev alanı içinde veya dışında, memuriyet görev ve yetkisi devam ettiği müddetçe ve silah idarece geri alınıncaya kadar taşınır. Ancak silah taşınması özel kanun, tüzük, yönetmelik vb. düzenlemelerle yasaklanan yer ve zamanlarda silah taşınmaz. 

Silahların Taşınma Şekli

MADDE 79- (1) Resmi kıyafetli memurlar; silahlarını kılıflı, pantolon kemerine takılı olarak sağ kalça üzerinde taşırlar. Silah emniyetini daima kapalı bulundururlar. Silahlar için kullanılacak kılıf ve kemer, örneği merkezce belirlenecek şekilde idarece temin edilir.

Silahların Kullanma Esasları (6831 sayılı Orman Kanununun 78’nci maddesi)

MADDE 80- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 77‟nci maddesi mucibince silah taşımaya salahiyetli olanlar vazifelerini ifa sırasında aşağıda yazılı hallerde silahlarını kullanabilirler:

a) Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakkın kullanılması, meşru savunma veya zorunluluk hallerinde,

(1) Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali (5237Sayılı TCK/Madde 25): Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 

(2) Hakkın Kullanılması ve ilgilinin Rızası (5237 Sayılı TCK/Madde 26): Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez.

Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez. 

(b) Tecavüz veya taarruza yarayan alet ve silahları taşıyanlara alet veya silahların derhal teslimi emredildiği halde bu emre riayet edilmeyerek fiilen tecavüz ve taarruzda bulunulması ve bu tecavüz ve taarruzun da başka şekilde def'ine imkan olmaması,

(c) (b) bendi gereğince teslim edilen alet ve silahları veya elkonan müsadereye tabi nakil vasıtaları ile orman emvalini veya memurun silahını almak veya orman bölge ve muhafaza binalarına zorla girmek maksadıyla vaki tecavüz ve taarruzun başka şekilde def'ine imkan bulunamaması hallerinde kullanılır.

Mermi Temini, Sarfı, Bakımı ve imhası

MADDE 81- (1) Mermi temini: Orman bölge müdürlükleri, yılda bir tabanca için bir kutuyu (25 adet) aşmamak kaydı ile mermi ihtiyaçlarını tespit ederek Orman Genel Müdürlüğüne bildirir. Genel Müdürlükçe, M.K.E.K Genel Müdürlüğünden alınan birim fiyat doğrultusunda Bölge Müdürlüklerince M.K.E.K. Genel Müdürlüğünü merkezinden temin edilir.

(2) Mermi sarfı: Mermi sarf tutanakları titizlikle incelenir. Korkutmak, nişana atmak, yangını haber vermek gibi sebeplerle mermi sarfına izin verilmez. Silah muayenesi ve eğitim atışları için mermi sarfına müsaade olunur. Bu amaçla atış poligonları kullanılır. Silah kullanılması sırasında memur yalnız ise vaziyeti raporla, müşterek mesai halinde ise bir tutanak ile tespit edilir. Mermi sarf evrakı ilgili birimince kontrole tabi tutulup mermilerin yerinde kullanıldığı tespit edildikten sonra ilgili taşınır mal yetkilisine teslim edilir. Arşiv yönetmeliği hükümlerince saklanır.

(3) Mermilerin bakımı ve imhası: Paslı mermiler yağlı bezle silinerek muhafaza edilir. Çatlak, ezik mermiler dağıtılmaz.

(4) İmha şekli: Çatlak, ezik, çürük, sahte vb. kullanılamayacak mermiler için tutanak düzenlenerek imha edilmek üzere MKE kurumunun ilgili birimine teslim edilir. Mermilerin MKE Kurumuna teslim edildiğine dair belge sarf evrakı olarak kullanılmak üzere birimince saklanır.

Silahların Kullanılmasında Dikkat Edilecek Emniyet Kuralları

MADDE 82- (1) Kazalardan korunmak için aşağıda belirtilen kurallara titizlikle uyulmalıdır.

(a) Silah ele alındığında dolu olup olmadığı kontrol edilmeli, dolu bırakılmamalı,

(b) Emniyet mekanizmalarını ve emniyetli biçimde mühimmatın boşaltılması öğrenilmeli,

(c) Yalnızca ateş etmek için tetiğe dokunulmalı, parmak tetikte tutulmamalı,

(ç) Silah doldurulurken veya boşaltılırken, namlu emniyetli bir yöne doğrultulmalı, kişilere karşı tutulmamalı,

(d) Kullanılmadığı zaman silah boş olarak muhafaza edilmeli,85

(e) Hedeften ve hedef gerisinden emin olmadan ateş edilmemeli,

(f) Tehlikeli sekmelerden kaçınmak için sert yüzeylere ve suya ateş edilmemeli,

(g) Silahın bakımı düzenli olarak yapılmalı,

(ğ) Silah, bilgisiz kimselerin ve çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalıdır.

Silahların Bakım ve Temizliği

MADDE 83- (1) Silah atış yapılmamış olsa bile ayda bir defa sökülerek namlu, kapak ve gövde kızakları ile diğer kısımları temizlenip koruyucu yağ ile hafif yağlanır. Her atış sonrası silah, harbi, fırça ve temizleme yağı ile mutlaka temizlenerek silinip koruyucu yağ ile yağlanır. Yağlı namlu ile atış yapılmaz.

Silahların Muayenesi

MADDE 84- (1)Silah taşıyan görevliler, silahlarındaki arızayı bağlı bulundukları birim amirine bildirmek zorundadırlar.

(2) işletme şefi mahiyetindeki personelin demirbaş silahlarını yılda en az bir defa kontrol eder ve silahlarda görülecek arıza ve noksanlıklar giderilmek ve silah sicil defterine (Ek-18) işlenmek üzere işletme müdürlüğüne bildirir.

(3) İşletme müdürü lüzum gördüğü zamanlarda mahiyetindeki personelin silahlarını kontrol eder veya ettirir.

(4) Kullanıcı hatasından meydana gelen arızalar kurumca yaptırılır ve sorumlularından bedeli tahsil edilir.

Silahların Korunması, Kaybı Halinde Yapılacak işlemler

MADDE 85- (1) Memurlar kendilerine teslim edilen silah, mermi ve teçhizatın bakım ve muhafazasına dikkat ve itina göstermeye mecburdur. Memur, zimmetindeki silah, mermi ve teçhizatın kaybından, başkasına verilmesinden, satılmasından, değiştirilmesinden, bakım ve muhafazasına dikkat göstermemesi sebebiyle hasara uğraması ve kırılmasından sorumlu tutulur.

(2) Bu gibi durumlarda idare tarafından inceleme yapılır. Memur hakkında mermi ve teçhizatla ilgili gerekiyorsa, silah ile ilgili de derhal 4483 sayılı yasa kapsamında işlem yapılmak üzere bölge müdürlüklerince olayın meydana geldiği ilin Valilik makamına, Orman Genel Müdürlüğü merkezinde Genel Müdürlük Makamına bildirilir. 

(3) Ayrıca memur hakkında 657 Sayılı Kanuna göre de disiplin soruşturması yapılır.

(4) Silahların kaybı halinde, yukarıdaki işlemlerle ayni zamanda emniyet ve adli makamlara durum bildirilir.86

(5) Silah, mermi ve teçhizatın kaybı halinde, ilgilinin kusur ve ihmali olduğu tespit edilir ise taşınır mal yönetmeliği hükümleri gereğince rayiç bedelleri tespit ve tahsil edilir.Yapılan idari yada 4483 sayılı yasa kapsamındaki inceleme sonucunda veya mahkeme neticesinde, ilgilinin kusur ve ihmali tespit edilemez ise 3234 sayılı Kanun‟un 36. maddesine göre işlem yapılarak bedel ödettirilmesinden sarfınazar edilir.

(6) Silahların herhangi bir parçasının bozulması veya kırılması hallerinde orman işletme müdürlükleri parçaların orjinallerinin bulunması ve aslına uygun olarak tamirin mümkün olması hallerinde bu işleri mahallen, M.K.E. Kurumunca yetkili kılınan birimlerde yaptırır. Mahallen parça temini ve aslına uygun tamirin mümkün olmadığı hallerde ise merkezden izin alınmak suretiyle silahların parça temini ile tamiri M.K.E. Kurumu fabrikalarından sağlanır. Her iki durumda da yapılan masraflar kusurlu bulunması halinde silahı taşıyan ilgili memura ödettirilir, kusurunun olmadığının tespiti halinde ise parça bedeli ve tamir masrafları idarece karşılanır.

Silahların Kaybı Halinde İlan Mecburiyeti

MADDE 86- (1) Kaybedilen silahlar: Orman bölge müdürlüklerince, markası, modeli, tipi, çapı, numarası ve kayıp tarihi belirtilmek suretiyle ilan edilmek üzere derhal Orman Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Bu durum Orman Genel Müdürlüğünce ülke çapında tamim edilir.

Silahların Terkin ve M.K.E. Kurumuna Teslimi

MADDE 87- (1) Demirbaş silahlar ile ilgili terkin ve akabinde M.K.E. Kurumuna teslim işlemleri, ilgili bütçelerin (özel -döner sermaye) bağlı olduğu birimlerce, silahlar ile ilgili özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşınır mal yönetmeliği hükümleri gereği işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ORMANLARIN KANUN DIŞI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI İLE İLGİLİ YÜRÜRLÜKTE BULUNAN

MEVZUAT VE TEBLiĞ EKLERi

1-ilgili Mevzuat

a)Anayasa ve Kanunlar

1) Anayasa’nın 169 ve 170’nci maddeleri,

2) 6831 sayılı Orman Kanunu,

3) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,

4) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu,

5) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

6) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

7) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

8) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu,

9) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,

10) 3213 sayılı Maden Kanunu,

11) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,

12) 3402 sayılı Kadastro Kanunu,

13) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

14) 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

15) 4342 sayılı Mera Kanunu,

16) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun,

17) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. 

b) Yönetmelikler

1) Damga Yönetmeliği,

2) Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmelik,

3) Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirmeleri Yönetmeliği

4) Orman Muhafaza Memurları Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,

5) Orman Kanununun 112,113 ve 114 ncü maddelerinin Uygulaması Hakkında Yönetmelik,

6) Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri işler Hakkında Yönetmelik,

7) Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeliği,

8) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

9) Adli Kolluk Yönetmeliği,

10) Ormanlarda ve Orman içinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatma Yönetmeliği,

11) Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve idaresi Hakkında Yönetmelik,

12) 21-19.12.2009 tarih ve 27437 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Göre El Konularak Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Sair Eşyalarla ilgili Yapılacak iş ve işlemler Hakkında Yönetmelik

13) 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik,

14) Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinden Kimlerin Ne Tip Silah Taşıyacağı Hakkındaki Kararname, (22.01.2007 gün 11633 sayılı)

c) Tamimler

1) 14.8.1987 gün ve 4153 Sayılı Bakanlık Tamimi Enkaz Nakli Esasları;

2) 24.6.1988 gün ve 4251 Sayılı Orman Muhafaza Memurlarının izin Durumları ile ilgili Tamim,

3) 8.1.1987 gün 4084 Sayılı (Hukuk Müşavirliği) Genel Müdürlük Tamimi,

4) 06.12.1983 gün ve 3576 sayılı Açma ve işgal Suçlarında Kroki ve Rapor Tanzimi ile ilgili

Tamim,

d) Talimatnameler

1) Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Talimat,

2) Ormanların Korunmasında Muhtar ve ihtiyar Kurullarının Görevlerine Ait talimatname,

3) Araştırma bülteni, ağustos 1982 bülteni (dip çap, orta çap ilişkisi)

4) Tepe çatına göre taban alanının hesabını gösteren araştırma bülteni eklenecek.

2-Tebliğ Ekleri

1) Damga Yönetmeliği,

2) Orman Ürünlerine Verilecek Teskerelere Ait Yönetmelik,

3) Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Uygulama Yönetmeliği,

4) Orman Muhafaza Memurları Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, 

5) Orman Kanununun 112,113 ve 114 ncü maddelerinin Uygulaması Hakkında Yönetmelik 

6) Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeliği

7) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

8) Adli Kolluk Yönetmeliği,

9) Ormanlarda ve Orman içinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatma Yönetmeliği,

10) Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve idaresi Hakkında Yönetmelik,

11) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili 91/1779 sayılı yönetmelik.

12) 14.8.1987 gün ve 4153 Sayılı Bakanlık Tamimi Enkaz Nakli Esasları;

13) 24.6.1988 gün ve 4251 Sayılı Orman Muhafaza Memurlarının izin Durumları ile ilgili Tamim,

14) 8.1.1987 gün 4084 Sayılı (Hukuk Müşavirliği) Genel Müdürlük Tamimi,

15) 06.12.1983 gün ve 3756 sayılı Açma ve işgal Suçlarında Kroki ve Rapor Tanzimi ile ilgili Tamim,

16) Orman ürünlerine verilecek tezkerelere ait talimat,

17) Ormanların Korunmasında Muhtar ve ihtiyar Kurullarının Görevlerine Ait talimatname

18) Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinden Kimlerin Ne Tip Silah Taşıyacağı Hakkındaki Kararname(22.01.2007 gün 11633 sayılı)

19) Ormancılıkta kullanılan bazı terimler ve anlamları

20) Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nün tepe izdüşümü ile ilgili bültenini ilave Edilecek.

21) Damga Kayıt Defteri Sayfa Örneği 

22) Nakliye Tezkeresi Kayıt Defteri Sayfa Örneği 

23) Nakliye Tezkeresi Döküm (icmal) Listesi Sayfa Örneği 

24) Zabıt Varakası Kayıt ve Takip Defteri Sayfa Örneği 

25) Orman Açmaları ve Yer Değiştirmelerinin Kayıt Defteri Örneği

26) İşgal ve Faydalanma Kayıt Defter Örneği

27) İşletme Depolarında Tutulacak Müsadereli Emval Defteri Örneği Tebliğ ekleri bölümünün (1-20) sıralarında bulunan Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Talimat ve Kararnameler tebliğe eklenmemiş olup, Genel Müdürlüğümüz web sayfasında Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı mevzuat bölümünde yayınlanacaktır.